Diskreční pravomoc veřejné správy v České republice v dynamickém vývoji evropského kontextu

Soňa Skulová

Abstrakt

Právní základ, včetně principů ovládajících výkon diskreční pravomoci správních orgánů v České republice, byl posledních dvou dekádách formován v širším evropském kontextu, nejprve zejména v rámci působnosti Rady Evropy a příslušných dokumentů Rady Evropy, a posléze procesem přípravy na převzetí, a po vstupu do Evropské unie převzetí práva ES/EU. Oba uvedené systémy, resp. oblasti evropského správního práva působily na oblast správního uvážení (diskreční pravomoci) nejen pokud jde o věcný obsah výkonu pravomoci správních orgánů ( což se týká především práva ES/EU), ale obecně a zásadně ovlivnily kvalitu vztahu veřejné správy a adresátů jejího působení, a to jak v rovině legislativy, tak interpretace a aplikace, včetně přezkumu ze strany správních orgánů a soudů, zejména ve správním soudnictví.

Bibliografická citace

SKULOVÁ, Soňa. Diskreční pravomoc veřejné správy v České republice v dynamickém vývoji evropského kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2011, č. 4, s. 382-388. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6303

Plný Text: