Deontologický v. utilitaristický pohľad medziamerických orgánov na zákaz mučenia

Michal Davala

Abstrakt

Príspevok načrtáva súčasné deontologické a utilitaristické argumenty vyskytujúce sa v diskurze o právnom uchopení zákazu mučenia a iného neľudského zaobchádzania alebo trestania. Cieľom príspevku je analyzovať prístup Medziamerického súdu pre ľudské práva a Medziamerickej komisie pre ľudské práva vo vzťahu k absolútnemu charakteru zákazu mučenia. V tomto smere je v centre pozornosti aj reakcia týchto orgánov na porušovanie ľudských práv na základni Guantanamo Bay na Kube. Rozhodovacia činnosť kontrolných orgánov potvrdzuje, že teórie, ktoré by relativizovali absolútnu, nederogovateľnú a kogentnú povahu zákazu mučenia neboli na medziamerickej regionálnej úrovni akceptované ani po 11. septembri 2001. Od zákazu mučenia sa nie je možné odchýliť ani v prípade nebezpečného charakteru zadržanej osoby, hrozby teroristického útoku, ani v čase vojny, verejného ohrozenia alebo v iných výnimočných situáciách. Uvedené pritom platí pre všetky členské štáty Organizácie amerických štátov, nie len pre zmluvné strany Amerického dohovoru o ľudských právach.

Bibliografická citace

DAVALA, Michal. Deontologický v. utilitaristický pohľad medziamerických orgánov na zákaz mučenia. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 176-183. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5904

Plný Text: