Právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní v EÚ: nové opatrenie na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb

Libor Klimek

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá právom na tlmočenie a preklad v trestnom konaní ako novým opatrením EÚ, představeným za účelom posilnenia procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb. Je rozdelený do troch častí. Prvá prezentuje súčasný právny rámec práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní a zameriava sa na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a judikatúru Európskeho dvora pre ľudské práva. Druhá časť analyzuje aktivity v EÚ a potrebu posilnenia právom na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Tretia časť analyzuje nové legislatívne opatrenie EÚ – Smernicu 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní.

Bibliografická citace

KLIMEK, Libor. Právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní v EÚ: nové opatrenie na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 132-137. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5877

Plný Text: