Ochrana soukromí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Eva Fialová

Abstrakt

V roce 2010 oslavila Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) 60 let od svého uzavření. Na jejím základě vznikl Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“ nebo „ESLP“) se sídlem ve Štrasburku. Jen málokterá instituce ovlivnila vývoj v chápání lidských práv a svobod jako právě tento tribunál. Nejinak tomu je i s právem na ochranu soukromí.
Cílem tohoto článku není výčet všech judikátů a principů, jenž Soud za 51 let své existence vynesl.1 V tomto článku budou představeny nejdůležitější rozsudky, které změnily evropské vnímání práva na soukromí.
Nejprve stručně vymezíme pojem soukromí, poté se budeme věnovat právu na soukromí tak, jak je zakotveno v článku 8 Úmluvy a jak jej pojímá Soud obecně. Nakonec představíme judikaturu Soudu v oblastech, jež jsou více či méně tradičně vnímány jako součást soukromého života člověka.

Bibliografická citace

FIALOVÁ, Eva. Ochrana soukromí ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 121-127. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5875

Plný Text: