Nahrazování a výkon činnosti státních orgánů extremistickými občanskými sdruženími a politickými stranami

Miroslav Mareš

Abstrakt

V souvislosti s rozpuštěním Dělnické strany v roce 2010 byl poprvé v soudní praxi aplikován § 5 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen ZoPS), který politickým stranám a hnutím zapovídá vykonávat funkce státních orgánů a nahrazování těchto orgánů. Již dříve byla přitom prakticky aplikována i obdobná norma, týkající se občanských sdružení, a sice § 5 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (SdrObč). Ve vazbě na aktuální společensko-politické dění je otázka výkladu příslušných ustanovení provázena určitými problémy, kterým je věnován tento článek. Jeho cílem je popsat a zhodnotit dosavadní aplikační praxi a navrhnout řešení sporných otázek. Pozornost bude zaměřena na oblast potírání extremismu, kde lze s ohledem na současný vývoj očekávat reálné kontroverze. Do analýzy proto budou zahrnuty případy, které byly ze strany orgánů veřejné moci úředně označeny jako součást protiextremistické politiky.

Bibliografická citace

MAREŠ, Miroslav. Nahrazování a výkon činnosti státních orgánů extremistickými občanskými sdruženími a politickými stranami. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 2, s. 116-121. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5874

Plný Text: