Dědické spory

Kamila Bubelová

Abstrakt

Od doby samého vzniku práva, od dob začátku vlastnických vztahů, kdy započaly spory spoluvlastnické a sousedské, můžeme mluvit i o vztazích spoludědických. Ani tyto vztahy, stejně jako spoluvlastnické, nejsou v praxi ideální. Stejně jako v dějinách činilo a dodnes činí problémy spoluvlastnictví, dodnes se v hojné míře vyskytují u soudů spory spoludědické. Zde můžeme mít na mysli jak spory potenciálních dědiců o uznání jejich dědického práva (např. intestátní dědic vs. dědic testamentární), nebo spory již konstituovaných spoludědiců, případně ještě spory dědiců (spoludědiců) s třetími osobami. Každé z těchto kategorií budeme v následujícím výkladu věnovat pozornost, neboť každá z nich s dědickou sukcesí souvisí.

Bibliografická citace

BUBELOVÁ, Kamila. Dědické spory. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2012, č. 3, s. 266-274. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5865

Plný Text: