Stanoviska nejvyšších soudů: efektivní prostředek sjednocování judikatury nebo přežitek socialistické justice?

Roč.24,č.2(2016)

Abstrakt
Článek se zabývá problematikou sjednocujících stanovisek Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Jeho účelem je zhodnotit různé aspekty užívání sjednocujících stanovisek, vymezit možné přínosy i hrozby používání stanovisek a odpovědět na otázku, zda jsou sjednocující stanoviska vhodným prostředkem pro sjednocování judikatury. Za tímto účelem jsou sjednocující stanoviska zasazena do širšího rámce prostředků, kterými nejvyšší soudy ke sjednocování judikatury disponují. Součástí článku je i analýza praxe Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu při využívání sjednocujících stanovisek i dalších prostředků ke sjednocování judikatury. V závěru článku jsou konfrontovány stěžejní názory na využívání sjednocujících stanovisek, doplněné o názory autorky.


Klíčová slova:
Sjednocující stanoviska; sjednocování judikatury; dělba moci; právní stát

Stránky:
245–258
Biografie autora

Martina Baráková

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

studentka
Reference

BALÁK, František. Ke sjednocování soudní praxe Nejvyšším soudem. Soudce. 2007, č. 4, s. 4.

HOŘÁK. Jaromír. In: BOBEK, Michal; KÜHN, Zdeněk; MOLEK, Pavel; POLČÁK Radim a Ladislav
VYHNÁNEK. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Auditorium, 2013, s. 467.

ROLENC, O. a V. ROLENC. K ústavní zásadě nezávislosti soudců. Socialistická zákonnost. In: KÜHN, Z. Stanoviska nejvyšších soudů: specifikum středoevropské právní kultury nebo komunistické reziduum? Jurisprudence. 2005, č. 4, s. 10.¨

KÜHN, Zdeněk. In: BOBEK, Michal; KÜHN, Zdeněk; MOLEK, Pavel; POLČÁK Radim a Ladislav VYHNÁNEK. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Auditorium, 2013, s. 133–134.

ŠIMÍČEK, Vojtěch. In: BAHÝĽOVÁ, Lenka; FILIP, Jan; MOLEK, Pavel; PODHRÁZKÝ, Milan; ŠIMÍČEK, Vojtěch a Ladislav VYHNÁNEK. Ústava České republiky: komentář. Praha: Linde, 2010, 1533 s. ISBN 978-807-2018-147, s 1257.

BARILIK. Igor. In: BOBEK, Michal; KÜHN, Zdeněk; MOLEK, Pavel; POLČÁK Radim a Ladislav VYHNÁNEK. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Auditorium, 2013, s. 467.

JEMELKA, L.; PODHRÁZKÝ, M.; VETEŠNÍK, P.; ZAVŘELOVÁ, J.; BOHDALO D. a P. ŠURÁNEK. Soudní řád správní: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 1162.

MOLEK. Pavel. In: BOBEK, Michal; KÜHN, Zdeněk; MOLEK, Pavel; POLČÁK Radim a Ladislav VYHNÁNEK. Judikatura a právní argumentace. 2., přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Auditorium, 2013, s. 389.

VOPÁLKA, V.; MIKULE, V.; ŠIMŮNKOVÁ V. a M. ŠOLÍN. Soudní řád správní: komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 87.

KÜHN. Zdeněk. O velkých senátech a judikatorních odklonech vysokých soudů. Právní rozhledy. 2013,
21. (2), s. 43–44.

BLAŽEK, T.; JIRÁSEK, T.; MOLEK, P.; POSPÍŠIL, P.; SOCHOROVÁ V. a V. ŠEBEK. Soudní řád správní: komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 201.

Metriky

0

Crossref logo

0


1035

Views

533

PDF views