Odmeňovanie zdravotných sestier v Slovenskej republike - ne(do)riešeny problém

Jana Žuľová

Abstrakt

Vyslovená ústavná nesúladnosť zákona č. 62/2012 Z. z. zmarila snahu po komplexnej úprave odmeňovania sestier v súkromnom a štátnom sektore. Podľa dostupných informácií chce Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (predkladateľ zákona č. 62/2012 Z. z.) problémovú tému odmeňovania zamestnancov v rezorte zdravotníctva riešiť zmenou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to zapracovaním inštitútu „základnej zložky mzdy“, ktorá bude naviazaná na násobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Týkať sa to však bude len zamestnancov štátnych zdravotníckych zariadení. Ak ministerstvo zdravotníctva zotrvá na navrhnutom riešení, výsledok boja zdravotných sestier za zabezpečenie adekvátnosti a eliminácie tradície ich nízkych príjmov je pre nás skutočne rozpačitý. Prečo? Aj keď ústavný súd neprijal interpretatívny výrok, kde by rozlíšil medzi štátnymi a neštátnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (aj keď o ňom uvažoval – bod 130 nálezu), v podstatnej časti nálezu akcentoval takéto rozlišovanie a iba garantovanú výšku minimálnych mzdových nárokov „neštátnych“ sestier považoval za neústavný zásah do majetkovej sféry neštátnych poskytovateľov. Postup ministerstva, keď upraví mzdy iba sestrám v štátnych zdravotníckych zriadeniach, je fakticky riešením toho, čo protiústavné vlastne ani nebolo.

Nemenej dôležitým problémom nad riešením ktorého by kompetentní mali uvažovať, je otázka posúdenia obdobia čerpania materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sestrami, najmä v súvislosti s postupom v ich platovej hierarchii. Podľa nášho názoru nie je v súlade s úniovým právom, ak sa čerpanie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky nezapočítavania do obdobia, ktoré je rozhodné pre určenie odmeňovania. Sestra, ktorá čerpala materskú dovolenku bude preradená do vyššej platovej triedy v porovnaní so sestrou, ktorá materskú dovolenku nečerpala, neskôr. Legitímna ochrana, ktorú inštitút materskej dovolenky sleduje, je v tomto prípade doprevádzaná zjavnou nevýhodou pre matky, ktoré sa materskú dovolenku rozhodnú čerpať.

Bibliografická citace

ŽUĽOVÁ, Jana. Odmeňovanie zdravotných sestier v Slovenskej republike - ne(do)riešeny problém. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 3, s. 274-280. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5388

Plný Text: