Alternatívne tresty v aplikačnej praxi v Slovenskej republike

Gustáv Dianiška, Tomáš Strémy

Abstrakt

Náš príspevok sa odvíja z obsahu plnenia vedecko-výskumnej úlohy Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“. V prvej etape sme zhodnotili teoreticko-metodolické aspekty tejto problematky (vydanie zborníka a monografie). V súčasnosti pracujeme na obsahu druhej etapy, kde problém restoratívnej justície a alternatívnych trestov posudzujeme vo výskumných súvislostiach. V tejto etape vystúpili do popredia práce na spresnení teoretických východísk výskumných aktivít, s dôrazom na využitie a uplatnenie kompenzačnej (reštitučnej) teórie.

Bibliografická citace

DIANIŠKA, Gustáv a Tomáš STRÉMY. Alternatívne tresty v aplikačnej praxi v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 93-101. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5268

Klíčová slova

alternatívne tresty; metodológia; kriminálna geografia; prax sudcov; verejná mienka.

Plný Text: