Nad plánovanou novelou zákona o obětech trestných činů

Michal Jílovec, Vítězslav Kozák

Abstrakt

Článek se zaměřuje na návrh novely zákona o obětech trestných činů, který je v současnosti v legislativním procesu. Předmětný návrh má za cíl plně dokončit implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU a dále reagovat na některé poznatky a nedostatky, které byly doposud detekovány aplikační praxí. Nově má být vymezena zvlášť zranitelná oběť, změněna úprava informování oběti či řízení o poskytnutí peněžité pomoci. V článku bude pozornost rovněž věnována i některým nedostatkům, kterými trpí stávající právní úprava, a které nejsou ani do budoucna řešeny. Po analýze a zevrubném představení klíčových problémů stávající právní úpravy následují doporučení pro zákonodárce, resp. návrhy de lege ferenda.

Bibliografická citace

JÍLOVEC, Michal a Vítězslav KOZÁK. Nad plánovanou novelou zákona o obětech trestných činů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 71-78. [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5265

Klíčová slova

Oběť trestného činu; aplikační praxe; novela; nedostatky právní úpravy.

Plný Text: