Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť

Lucia Šimunová

Abstrakt

Autorka sa v príspevku zaoberá problematikou ekonomickej trestnej činnosti. Konkrétne poskytuje kriminologický pohľad na tento dynamicky rozvíjajúci sa fenomén. V úvodných častiach sa, autorka príspevku, zaoberá opisom stavu ekonomickej kriminality na základe analýzy štatistických údajov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ekonomickej kriminalite a determinovaním charakteristických znakov ekonomickej kriminality. Jadro príspevku je venované páchateľovi ekonomickej kriminality. Záverom sa, autorka príspevku, zamýšľa nad súčasným stavom trestnoprávnej kontroly ekonomickej kriminality.

Bibliografická citace

ŠIMUNOVÁ, Lucia. Kriminologický pohľad na ekonomickú trestnú činnosť. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 1, s. 59-69. [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5264

Klíčová slova

ekonomická kriminalita; páchateľ ekonomickej kriminality; trestnoprávna kontrola ekonomickej kriminality.

Plný Text: