Povolebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky

Marek Domin

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá prípadom tzv. povolebného patu, čiže situáciou, kedy v dôsledku výsledkov parlamentných volieb nie je možné vytvoriť stabilnú väčšinovú vládu. Pozornosť je venovaná jednotlivým ústavným a paraústavným mechanizmom, ktoré v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky na vyriešenie povolebného patu prichádzajú do úvahy. Príspevok je doplnený aj o stručnú úvahu de constitutione ferenda využiteľnú aj v širšom kontexte, teda nie len v rámci Slovenskej republiky.

Bibliografická citace

DOMIN, Marek. Povolebný pat a ústavné mechanizmy na jeho riešenie. Príklad Slovenskej republiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2020, č. 1, s. 139-156. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/12657

Klíčová slova

Skrátenie volebného obdobia; prezidentova vláda; rozpustenie parlamentu; úradnícka vláda; povolebný pat; vyslovenie dôvery vláde.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BINDER, Sarah A. Stalemate. Causes and Consequences of Legislative Gridlock. Washington: Brookings Institution Press, 2003, 160 s. ISBN 978-08-1570-909-1.

BLAHOŽ, Josef, Vladimír BALAŠ a Karel KLÍMA. Srovnávací ústavní právo. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 523 s. ISBN 978-80-7357-629-5.

BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta Ústava a ústavné zákony. Bratislava: Kalligram, 2013, 272 s. ISBN 978-80-8101-727-8.

BRUNCLÍK, Miloš. Co jsou úřednícké kabinety a za jakých okolností vznikají? Česká republikav mezinárodním srovnání. Acta Politologica, 2014, č. 1, s. 1-23.

CIBULKA, Ľubor et al. Štátoveda. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 358 s. ISBN 978-80-8168-733-4.

DANČIŠIN, Vladimír. Terminologické a matematické problémy s republikovým volebným číslom. Justičná revue, 2012, č. 8-9, s. 1069-1074.

DE COSTA, Jayatissa. Law of Elections. Maharagama: Tharanjee Prints, 2016, 392 s. ISBN 978- 955-95136-3-6.

DOMIN, Marek. Predčasné parlamentné voľby. Právna teória a politická prax. Comenius [online]. Roč. 2, 20. 8. 2017 [cit. 17. 12. 2017]. Dostupné z: http://comenius.flaw.uniba.sk/index.php/kategorie/politika-a-pravo/29-predcasne-parlamentne-volby-pravna-teoria-a-politicka-prax

DOMIN, Marek. Volebné právo a volebné systémy. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 411 s. ISBN 9978-80-8168.

DOMIN, Marek. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 684 s. ISBN 978-80-8168-770-9.

DRGONEC, Ján. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. Bratislava: C. H. Beck, 2015, 1603 s. ISBN 978-80-89603-39-8.

GIBA, Marián et al. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 484 s. ISBN 978-80-571-0086-7.

KLÍMA, Karel et al. Státověda. Plzeň: Aleš Čenek, 2011, 431 s. ISBN 978-80-7380-296-7.

KROŠLÁK, Daniel et al. Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 801 s. ISBN 978-80-8168-511-8.

NOVÁK, Miroslav, Tomáš LEBEDA et al. Volební a stranícke systémy. ČR v mezinárodním srovnání. Plzeň: Aleš Čenek, 2004, 485 s. ISBN 80-86473-88-0.

OROSZ, Ladislav, Pavel MOLEK, Ján SVÁK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republiky a Slovenskej republike. Bratislava: C. H. Beck, 2016, 472 s. ISBN 978-80-89603-41-1.

PALÚŠ, Igor a Ľudmila SOMOROVÁ. Štátne právo Slovenskej republiky. Košice: UPJŠ, 2011, 557 s. ISBN 978-80-7097-787-3.

PREUSS, Ondřej. Jak racionalizovat parlamentarismus? In: WINTR, Jan a Marek ANTOŠ (eds.). Parlamenty – funkce, kultura, procedury. Praha: Leges, 2011, s. 25-39. ISBN 978-80-87576-05-2.

PROCHÁZKA, Radoslav. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čenek, 2011, 139 s. ISBN 978-7380-328-5.

SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Slon, 2011, 238 s. ISBN 978-80-7419-048-3.

SPÁČ, Peter. Tichý hlas voličov. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, 234 s. ISBN 978-80-7325-317-2.

ZELENAJOVÁ, Zuzana. „Prezidentská vláda“ alebo aké sú možnosti jej vytvorenia podľa Ústavy SR. Justičná revue, 2016, č. 10, s. 1067-1074.

https://doi.org/10.5817/CPVP2020-1-8