Několik poznámek ke studiu politického myšlení

Jan Svatoň

Abstrakt

Jak v politické teorii, tak v politické praxi je možné nalézt určité systémy myš­lenek a hodnot, které se postupně vytvářely a prosazovaly v průběhu historického vývoje. Z hlediska moderního státu a společnosti je za výchozí považováno zejména období myšlenkového překonávání feudálního stádia vývoje. Nynější podoba těchto myšlenkových a hodnotových vlivů a dominant v politických systémech je tedy vý­sledkem vývoje nejen politického myšlení jako takového, ale také jeho ideologických, doktrinálních, programových a koncepčních podob, které jsou spjaty s politickou praxí a mnohdy i s politickou účelovostí.

Bibliografická citace

SVATOŇ, Jan. Několik poznámek ke studiu politického myšlení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 140-145. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10446

Plný Text: