K novelizované právní úpravě exekuce srážkami ze mzdy

Ilona Schelleová

Abstrakt

V souvislosti s rozvojem tržní ekonomiky, s rozšiřováním počtu soukromopod­nikatelských subjektů se bude měnit i četnost využíváni jednotlivých způsobů exe­kuce. Již dnes je zřejmé, že z těchto důvodů bude muset dojít v exekučním právu ke změnám, které budou reagovat na novou situaci a na nové potřeby společnosti. V poslední době náš právní řád již některé drobné změny zaznamenal. Jednou z nich je oblast dosud nejčastěji využívaného způsobu exekuce srážkami ze mzdy.

Předposlední novela občanského soudního řádu, tedy zákon č. 24/1993 Sb. ze dne 21. prosince 1992, přinesla zásadní změnu ustanovení § 277 odst. 1 v tom směru, že srážky se provádějí z čisté mzdy, která se vypočte tak, že se od mzdy odečte záloha na daň z příjmů fyzických osob srážená z přijmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Srážené částky se vypočtou podle podmínek a sazeb platných pro povinného v měsíci, za který se čistá mzda zjišťuje.

Zásadní změna nastala i v oblasti realizace ustanovení § 278 občanského soudní­ho řádu, podle něhož povinnému nesmí být sražena z měsíční mzdy základní částka, přičemž způsoby jejího výpočtu stanoví nařizením vláda České republiky. Tímto prováděcím předpisem je nařízení vlády č. 185/1993 Sb. ze dne 26. května 1993 o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při exekuci, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami ze mzdy bez omezení. Předmětné nařízení vlády tedy řeší nově otázku tzv. nezabavi­telných částek mzdy.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona. K novelizované právní úpravě exekuce srážkami ze mzdy. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1993, č. 2, s. 122-134. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10444

Plný Text: