Postavení římského práva v univerzitním studiu

Michaela Židlická

Abstrakt

Nedávná konference k poctě brněnského romanisty Jana Vážnného ukázala, že ve vědeckých kruzích není v současné době pochyb o významu a hodnotách římského práva, zejména jako oboru propedeutického.

Účastníci konference se ve svých statích zabývali vnitřními hodnotami práva vytvořeného řimskými právníky, kteři dokázali s matematickou logikou a stoickým nadhledem pronikat do lidské psychiky a mechanizmů chování druhu homo sapiens, nalézat pravidla a východiska všude tam, kde je třeba zajistit řád a jistotu.

Bibliografická citace

ŽIDLICKÁ, Michaela. Postavení římského práva v univerzitním studiu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 2, s. 235-237. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10369

Plný Text: