Diskreční pravomoc veřejné správy v intencích české a zahraniční právní vědy a praxe

Barbora Gonsiorová

Abstrakt

Aplikace diskreční pravomoci, jehož produktem jest diskreční rozhodnutí správního orgánu, je nevyhnutelným institutem českého správního práva. Bylo by však mylné domnívat se, že se jedná o právní institut ryze český. Je tomu právě naopak. Vyskytuje se i v mnoha zahraničních právních úpravách, a to jak angloamerických tak kontinentálních. Jeho vnímání, výklad a aplikace se však v zahraničním pojetí může lišit. Pro účely předkládaného článku byly shromážděny zahraniční poznatky k problematice diskrečního rozhodování, které představují jeho výchozí zaměření a zároveň prostředek ke zkoumání jejich použitelnosti v českém právním prostředí. Hlavním účelem článku je přitom získání a prezentace nových poznatků k problematice diskrečního rozhodování.

Bibliografická citace

GONSIOROVÁ, Barbora. Diskreční pravomoc veřejné správy v intencích české a zahraniční právní vědy a praxe. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 4, s. 649–671. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10323

Klíčová slova

Diskrece; správní uvážení; diskreční pravomoc; diskreční rozhodování; vlastnosti; odvolací správní orgán; správní řád.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BECK, George a Mehmet KONAR-STEENBERG. Minnesota Administrative Procedure. Mitchell and Hamline School of Law [online]. 2014 [cit. 26. 8. 2018]. Dostupné z: https://mitchellhamline.edu/minnesota-administrative-procedure/23-4-unbridled-discretion/

BERGIN, Kevin. Curbing „Unbridled Discretion“: The Direct and Indirect Effects of Patel vs. Los Angeles on Hotel Owners and their Patrons. Boston College Journal of Law and Social Justice [online]. 2015, č. 35 [cit. 11. 8. 2018]. Dostupné z: https://lawdigitalcommons.bc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1129&context=jlsj

BIŁAS, Michał Jakub. Sądowa kontrola decyzji uznaniowych wydawanych przez organy administracji. Rocznik Samorządowy [online]. 2015, č. 4 [cit. 11. 8. 2018]. Dostupné z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10215/Bi%C5%82as%20J.M.%2c%20S%C4%85dowa%20kontrola%20decyzji%20uznaniowych%20wydawanych%20przez%20organy%20administracji%2c%20Rocznik%20Samorz%C4%85dowy%202015%2c%20t.%204.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CLAYTON, Allen Scott. Judicial Review of Administrative Discretion. How Justice Scalia and Breyer Regulate the Regulators. 1. vyd. El Paso: LFB Scholarly Publishing LLC, 2015, 184 s. ISBN 978-1-59332-801-6.

EIDOVÁ, Lina. The Principle of Restricted Administrative Discretion. In: COFOLA 2010. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1701–1707. ISBN 978-80-210-5151-5.

FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. 1. vyd. Praha: Leges, 2012, 328 s. ISBN 978-80-87576-22-9.

JEMELKA, Luboš a Klára PONDĚLÍČKOVÁ a David BOHADLO. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1458 s. ISBN 978-80-7273-166-4.

KNYSIAK – MOLCZYK, Hanna a kol. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 1. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2016, 1252 s. ISBN 978-83-264-8187-1.

MATES, Pavel. Správní uvážení. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 122 s. ISBN 978-80-7380-424-4.

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012, 832 s. ISBN 978-80-7179-254-3.

HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016, 599 s. ISBN 978-80-7400-624-1.

KOCH, H. Charles Jr. Judicial Review of Administrative Discretion. William and Mary Law School Scholarship Reposity: Faculty Publications [online]. 1986, [cit. 11. 8. 2018]. Dostupné z: https://core.ac.uk/download/pdf/73971491.pdf

MATES, Pavel. Správní uvážení. In: Obecniportal.cz [online]. 25. 2. 2013 [cit. 11. 8. 2018]. Dostupné z: https://www.obecniportal.cz/33/spravni-uvazeni-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4ElSFIyPgsnirjr4tfmlZRZA

OLEJARSKI, M. Amanda. Administrative Discretion in Action. 1. vyd. Plymounth: Lexington Books, 2013, 142 s. ISBN 978-0-7391-7858-4.

PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. vyd. Praha: Leges, 2017, 520 s. ISBN 978-80-7502-202-8.

SITORUS, Lily Evelina. Judicial Review of Administrative Action: Reflection on the Bank Century Bailout Policy. Indonesia Law Review [online]. 2016, č. 1 [cit. 3. 8. 2018]. Dostupné z: http://ilrev.ui.ac.id/index.php/home/article/view/173/pdf_77

SKULOVÁ, Soňa. Ke kritériím soudního přezkumu správního uvážení (aneb poněkud disproporcionální úvaha nad dvěma soudními rozhodnutími. In: Dny práva – 2009 – Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 150-164. ISBN 978-80-210-4990-1.

SKULOVÁ, Soňa. Kolegiální orgány ve veřejné správě – V. Úvahy nad institutem rozkladu jako prostředku ochrany práv. Knihy VOP – Archiv knih VOP [ASPI]. 2013 [cit. 20. 8. 2014].Úřad vlády České republiky. Legislativní helpdesk [online]. ©2018 [cit. 11. 8. 2018]. Dostupné z: https://help.odok.cz/vykladovy-slovnik/-/wiki/V%C3%BDkladov%C3%BD%20slovn%C3%ADk/Diskrece

SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2013, 500 s. ISBN 978-80-7478-902-1.

SYLVESTROVÁ, Tereza. Politizace justice, aneb jak ze soudce opět učinit subsumpční automat. In: Weyrovy dny právní teorie 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017, s. 123-130. ISBN 978-80-210-8752-1.

SZOT, Adam. Słuszność a uznanie administracyjne. Studia Iuridica Lublinensia [online]. 2011, č. 15 [cit. 11. 8. 2014]. Dostupné z: http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Iuridica_Lublinensia/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2011-t15/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2011-t15-s175-182/Studia_Iuridica_Lublinensia-r2011-t15-s175-182.pdf

VARVAŘOVSKÝ, Pavel a kol. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. Přestupky. Kancelář veřejného ochránce práv [online]. 2012 [cit. 29. 8. 2014]. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Prestupky.pdf

ZIMMERMANN, Jan. Prawo Administracyjne. 7. vyd. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, 567 s. ISBN 978-83-8092-336-2.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2012, sp. zn. 11 A 114/2011.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 11. 1993, sp. zn. 6 A 99/92.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 6 As 24/2015.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 6 As 24/2015.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 34/16.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. I. ÚS 1354/09.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2017, sp. zn. 2 As 73/2017.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. 6 Azs 33/2014.

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2005, sp. zn. 6 As 57/2004.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. 6 A 25/2002.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2004, sp. zn. 1 As 9/2003.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2004, sp. zn. 3 As 52/2003.

Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 3. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 34/16.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 9 A 112/2015

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 5 A 139/2002.

Usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2016, sp. zn. 5 As 104/2013.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 5. 2009, sp. zn. 1 Azs 20/2009.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2016, sp. zn. 6 As 24/2015.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 5 Afs 151/2004.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 2. 2008, sp. zn. 2 As 56/2007.

Rozsudek ESLP Silver a další proti Spojenému království ze dne 25. 3. 1983, č. j. 5947/72, 6205/73,7052/75,7061/75,7107/75,7113/75,7136/75.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policicii, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-4-4