Konkursní soud

Ilona Schelleová

Abstrakt

Pravomocí soudů rozumíme souhrn oprávněni a povinností, které zákon přiznává soudům k výkonu jejich činnosti.

Při vymezení pojmu pravomoci konkursního soudu musíme vycházet z příslušných ustanovení občanského soudního řádu, neboť jak vyplývá z dikce § 3 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání pro konkurs a vyrovnaní se použijí ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li zákon o konkursu a vyvrovnání jinka. V rámci občanského soudního řádu pak otázku pravomoci soudu řeší ustanovení § 7 odst. 1. Novelou občanského soudního řádu účinnou od 1. ledna 1992 byla civilní pravomoc soudů podstatně rozšířena, a to zejména o věci obchodní a o správní soudnictví. V rámci současné právní úpravy tedy soudy v občanskem soudním řízení projednávají a rozhodují věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných, družstevních, jakož i z obchodních vztahů (včetně vztahu podnikatelských a hospo­dářských), pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Bibliografická citace

SCHELLEOVÁ, Ilona. Konkursní soud. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1994, č. 3, s. 78-86. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/10215

Plný Text: