Ediční pravidla

Pravidla sekcí

Články

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Recenzováno
Doporučený rozsah 20–60 normostran.
V rubrice se uveřejňují původní, dosud nepublikované, odborné texty v oboru práva. Stati jsou adresovány primárně vědecké komunitě. Text musí dané téma uchopit komplexně.
Nejsou vhodné příspěvky s názvy typu „vybrané problémy …“ či „několik poznámek k …“ s výjimkou případů, kdy se příspěvek týká zcela nového a zatím nezpracovaného právního jevu, kde komplexní přístup v takto raném stadiu zatím není možný. Vhodnější je zvolit užší téma a uceleně ho zpracovat. Texty musí reflektovat probíhající odbornou diskusi k danému tématu i relevantní judikaturu. Pokud je to s ohledem na téma rukopisu vhodné, měl by jeho autor uvést srovnání alespoň s vybranými zeměmi EU. Rukopis musí obsahovat nové myšlenky, na které budou moci navazovat další autoři.
Pokud je autorem příspěvku student magisterského nebo doktorského studia, dokládá spolu s rukopisem doporučující stanovisko svého školitele nebo profesora či docenta v příslušném oboru.
Je vhodné předem konzultovat s editorem, zda je zamýšlené téma a metoda zpracování příspěvku vhodná z hlediska zaměření časopisu.
Na újmu není předchozí publikace rukopisu v rámci fakultní edice Working papers. http://workingpapers.law.muni.cz/content/cs/

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Aktuality pro právní praxi

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Recenzováno
Doporučený rozsah 12–20 normostran.
Rubrika je určena pro dosud nepublikované přehledové články, které jsou věnovány aktuálním a diskutovaným otázkám legislativy a judikatury. Článek však musí představovat přínos i pro vědeckou komunitu. Nelze publikovat texty, které budou obsahovat pouhé anotace judikátů či shrnutí nově přijaté právní úpravy bez podrobnějšího komentáře a autorem zaujatého stanoviska.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Recenze a anotace

Otevřené příspěvky | Indexované

Nerecenzováno
Doporučený rozsah 3–5 normostran.
Každá recenze musí obsahovat úplnou bibliografickou citaci recenzované publikace, jméno recenzenta a informace o něm (profesní působení, kontaktní e-mail). Smyslem recenzí a anotací je nejen informovat čtenáře časopisu o nově vydaných vědeckých publikacích v oboru práva, ale především přinést vlastní recenzentovo kritické zhodnocení, argumentaci a polemiku s autorem. Recenze by měla být sama o sobě odborným textem, ve kterém její autor přináší kritický pohled na nejrůznější parametry recenzované publikace, všímá si průřezových témat a obecnějších vlastností textu a často přináší též konfrontaci s jinými publikovanými díly v oboru.
Recenzované publikace nemají být starší tří let (posuzováno od okamžiku publikace recenze). Nebudou publikovány recenze na publikace učebnicového charakteru, sborníky či příručky pro právní praxi.
Je vhodné předem konzultovat s editorem výběr publikace, kterou zamýšlíte recenzovat.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Zprávy z vědeckého života

Otevřené příspěvky | Indexované

Nerecenzováno
Doporučený rozsah 3–5 normostran.
Záměrem zprávy z vědeckého života je zpravidla informovat čtenáře časopisu o uskutečněné odborné akci v oboru práva. Zprávy je třeba zasílat co nejdříve po uskutečnění akce. Je vhodné předem konzultovat s editorem, ve kterém čísle přichází publikace zprávy v úvahu, a kdy budou uzavírány podklady pro toto číslo.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Každý příspěvek je po doručení redakci postoupen dvěma recenzentům. Recenzní řízení je oboustranně anonymní a tvoří je dvě části, adresné posouzení určené pro redakci (z hlediska původnosti příspěvku a jeho kvality) a anonymní poznámky směřované autorovi příspěvku (hodnocena je argumentační výstavba příspěvku, jeho jazyková stránka, výstižnost abstraktu a klíčových slov, bibliografie apod.). Na základě připomínek je autor příspěvku požádán o úpravu rukopisu, v případě odmítnutí je takový příspěvek vyřazen z dalšího posuzování. Konečné rozhodnutí o publikaci všech příspěvků je v kompetenci redakční rady. Identita autorů není členům redakční rady známa až do finálního rozhodnutí o příspěvku.

 

Frekvence publikování

Časopis vychází čtvrtletně s tím, že všechny příspěvky jsou recenzovány nejméně dvěma externími recenzenty v rámci "double-blind" review, tj. posuzovatel nezná jméno autora a autor nezjistí jméno recenzenta, tj. původ připomínek. Vzor recenzního formuláře, složení redakční rady a technické pokyny pro autory s průběhem posuzovacího řízení jsou dostupné na webu časopisu.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

 

Předplatné

Předplatné na ročník je 1200 Kč · Cena jednoho čísla 350 Kč · Vychází 4x ročně v češtině s anglickým summary, příležitostně v anglické mutaci.

Objednávky vyřizuje Ekonomické oddělení Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70, 611 80 Brno. Formulář je dostupný ZDE; vyřizuje Zdeňka Maťašová, e-mailová adresa: zdenka.matasova@law.muni.cz