Czech-polish historical and pedagogical journal

Journal of the Faculty of Education of the Masaryk University in Brno.
Recenzovaný odborný časopis vychází 2x ročně od roku 2009 ve spolupráci s Univerzitou Wrocław.
Poslání: Poznání dějin a kultury nejen dvou sousedních zemí – Polska a České republiky, ale i celé středovýchodní Evropy, Blízkého Východu a Střední Asie.
Od února 2016 je časopis zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
Od roku 2015 je časopis zařazen do Web of Science.

The Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal publishes results of the research project ISSN 1803-6546, MK ČR E 19444.
The journal has been published since 2009.
The journal has been published twice a year.
It is a peer-reviewed specialized journal.
The publisher of the journal is the Masaryk University and its Faculty of Education which prepares future primary school teachers.

Journal of the Faculty of Education of the Masaryk University in Brno. The reviewed scientific journal is published twice a year since 2009 in cooperation with the University of Wrocław.
The goal: Knowing the history and culture of not only the two neighbouring countries - Poland and the Czech Republic, but also the Central and Eastern Europe, Near East and the Middle Asia.
Since February 2016, the journal has been included in the prestigious database of scientific journals ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
The journal is included in the Web of Science from 2015.

Journal Homepage Image