Komparácia politík voči národnostným menšinám vlád Roberta Fica a Vladimíra Mečiara na Slovensku v rokoch 1994 až 1998 a 2006 až 2010

Daša Smetanková

Abstrakt

The paper deals with minority policy in Slovakia during two governmental periods, 1994-1998 (Robert Fico’s government) and 2006-2010 (Vladimír Mečiar’s government). Political parties which formed government in these periods tend to be referred to also as national populist parties, because they pursue populist policy embedded in nationalist agenda. The goal of the article is to examine whether minority policy of Robert Fico’s government was comparable in this regard to that of Vladimir Mečiar. This is done by investigating their policies towards two largest national minorities, the Roma people and the Hungarian minority. The comparison focuses on two main issue areas: education and culture. These are assumed by the author to be most important ones from the perspective of national minorities. I analyse several sources, such as government programmes, minority strategic documents, and language, educational and culture policies, applying criteria such as content or financial considerations. As a conclusion, the paper claims that despite superficially similar characteristics, there were significant differences in both governments' policies towards national minorities.

Bibliografická citace

Smetanková, D. (2013). Komparácia politík voči národnostným menšinám vlád Roberta Fica a Vladimíra Mečiara na Slovensku v rokoch 1994 až 1998 a 2006 až 2010. Středoevropské politické studie, 15(1), 54–69. doi:https://doi.org/10.5817/CEPSR.2012.1.54

Klíčová slova

Slovakia; Minority Policy; Public Policy; National Minorities; Education; Culture

Plný Text:

HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barša, P. – Strmiska, M. (1999): Národní stát a etnický konflikt, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.

Brubaker, R. (2009): Nationalism reframed. Nationhood and the national question in the New Europe, New York, Cambridge University press.

Bruner, G. – Küppert, H. (2002): European options of autonomy: A typology of autonomy models of minority self-governance, In: Gál, K.: Minority governance in Europe, Budapešť, LGI & ECMI.

Dostál, O. (1996): Menšiny, In: Bútora, M. – Hunčík, P. (eds.): Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Dostál, O. (1997): Menšiny, In: Bútora, M. (eds.): Slovensko 1996, Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Dostál, O. (1999): Menšiny, In: Ivantyšyn, M. – Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 1998 – 1999. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Dostál, O. (2006): Menšiny, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M. (eds.): Slovensko 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Fazekas, J. – Hunčík, P. (2008, eds.): Maďari na Slovensku (1989-2004). Súhrnná správa. Od zmeny režimupo vstup do Európskej únie, Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín.

Ferenčuhová, B. (2005): Rada Európy a menšinová politika Slovenskej republiky v rokoch 2000 – 2005, In: Šutaj, Š (eds.): Národnostná politika na Slovensku po roku 1989, Prešov, Universum.

Fico, R. (2008): Vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica pri príležitosti 15. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky, online verze (http://www.mensiny.vlada.gov.sk/8899/vyhlasenie-predsedu-vlady-slovenskej-republiky-oberta-fica-pri-prilezitosti-15-vyrocia-prijatia-deklaracie-o-zvrchovanosti-slovenskejrepubliky.php?day=2
013-07-01&art_datum_od=&art_datum_do=) , [cit. 26.5.2012].

Gbúrová, M. (2009): Politika v jazyku, jazyk v politike, Bratislava, Kubko Goral.

Gellner, E. (1993): Národy a nacionalizmus, Praha, Hříbal.

Gellner, E. (2003): Nacionalismus, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.

Hojsík, M. (2009): Rómovia In: Mesežnikov, G. (eds.): Slovensko 2008, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky,

Hroch M. (2003): Pohledy na národ a nacionalizmus, Praha, Sociologické nakladatelství.

Inštitút pre verejné otázky (2011): Slovensko 1996-2010, Súhrnná správa o stave spoločnosti, CD, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Jurová, A. (1998): Pokus o pohľad na niektoré problémy vývoja Rómov na Slovensku v 90. rokoch, In: Človek a spoločnosť, Štúdie a články, Spoločenskovedný ústav SAV, online verze (http://www.saske.sk/cas/archiv/3-99/jurova.html), [26.3.2012].

Kopeček, L. (2002): Slovenská republika, In: Fiala, P. a kol.:Politické strany ve střední a východní Evropě: ideově-politický profil, pozice a role politických stran v postkomunistických zemích, Brno, Masarykova univerzita Brno.

Kopeček, L. (2005): Slovensko, In: Strmiska, M. a kol.: Politické strany moderní Evropy, Analýza stranícko-politických systémů, Praha, Portál.

Kopeček, L. (2006): Demokracie, diktatury a politické stranictví na Slovensku, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury.

Kymlicka, W. (2009) Multicultural odysseys. Navigating the new international politics of diversity, Nex York, Oxford University press.

Loran. T. (2008): Ľudský kapitál u marginalizovaných Rómov z aspektu edukácie a potrieb znalostného trhu práce, In: Lelkes, G. – Tóth, K. (eds.): Národnostné a etnické menšiny na Slovensku 2007, Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín.

Mesežnikov, G. – Gyarfášová, O. (2008): Národný populizmus na Slovensku, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Odporúčanie 1201 (1993) Rady Európy vzťahujúce sa k dodatočnému protokolu k Európskej dohode o ľudských právach a právach národnostných menšín, online verze (http://www.radaeuropy.sk/?743), [cit. 30.3.2012].

Peters, B., G. (2005): American public policy, Chatham, NJ, Chtham house, cit. podľa: Potůček, M. – LeLoup, L., T. : Přístupy k veřejné politice, In: Potůček a kol., Veřejná politika, Praha, Slon.

Petöcz, K., – Kolíková, M. (2010): Ľudské a menšinové práva, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M., Slovensko 2009. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Petöcz, K., (2009): Slovensko po roku 2004 – národný populizmus a maďarská otázka, In: Petöcz, K. (eds.), Národný populizmus na Slovensku a Slovensko – Maďarské vťahy 2006 – 2009, Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín.

Preece, J., J. (2005): Minority rights: between diversity and community, Cambridge, MA: Polity Press.

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010, online verze (http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/7485/vlada-sr-od-4-7-2006-do-8-7-2010.html), [cit. 25.3.2012].

Programové vyhlásenie vlády SR od 13.12.1994 do 30.10.1998, online verze (http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/1163/programove-vyhlasenie-vlady-sr.html), [cit. 30.3.2012].

Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny v Slovenskej republike, SOLIDARITA – INTEGRITA – INKLÚZIA 2008 – 2013, online verze (http://www.roko
vanie.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-100794?prefixFile=m_), [cit. 25.3.2011].

Šebesta, M. (2003): Formovanie politiky štátu vo vzťahu k Rómom prvých rokoch samostatnej Slovenskej republiky (1993-1998), In: Vládna politika a Rómovia 1948-2002, Slovenský inštitút medzinárodných štúdií.

Štatistický úrad SR, online verze (http://portal.statistics.sk/files/tab.11.pdf), [cit. 25.4.2012].

Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, online verze (http://www.mensiny.vlada.gov.sk/data/files/5463.pdf), [cit. 25.4.2012].

Šutaj, Š. – Sáposová, Z. (2009): Národnostné menšiny, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Bútora, M., ­­­­­Slovensko 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Šutaj, Š. (2005, eds.): Národnostná politika na Slovensku po roku 1989, Prešov, Universum.

Učeň, P. (2009): Ako pristupovať k národnému populizmu, In: Petöcz, K. (eds.), Národný populizmus na Slovensku a Slovensko-maďarské vzťahy 2006 – 2009, Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín.

Uznesenie vlády 111/1995, Národný archív SR, Bratislava, Národný archív SR, Bratislava.

Vašečka, M., (2002, eds.): Čačipen pal o Roma, Súhrnná správa o Rómoch na Slovensku, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Waldenberg, M. (2000): Terminologie. Národ, národnostní menšiny, národní otázky, národní ideologie. In: Hroch, M. (2003): Pohledy na národ a nacionalizmus, Praha.

Zajac, P. (1996): Kultúra, In: Bútora, M. – Hunčík, P. (eds.), Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Bratislava, Inštitút pre verejné otázky.

Zákon o štátnom jazyku, Zákon č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Zákon o štátnych symboloch, Zákon č 200/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

https://doi.org/10.5817/CEPSR.2012.1.54


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Policy Hostility, Group Hostility and Voting for Radical Right: Micro-Level Evidence from Slovakia
Lenka Bustikova
SSRN Electronic Journal  rok: 2014  
https://doi.org/10.2139/ssrn.2487718Copyright (c) 2013 Daša Smetanková

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.