Evropský rasismus a xenofobní populismus v politologické perspektivě: Příspěvek k diskusi o pojetí rasismu a xenofobie

Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Přiměřeně teoreticky zdůvodněné a empiricky podložené definování politických projevů a ztělesnění rasismu a xenofobie, včetně vymezení rasistických a xenofobních politických stran a hnutí, představuje v rámci současné evropské politologie jedno z nejvíce kontroverzních -- a dalo by se říci že i konfůzních -- témat. Diskuse o xenofobních a rasistických fenoménech, vedené v evropském akademickém prostředí v závěru devadesátých let XX. století, ilustrovaly jednak patrně neredukovatelnou pluralitu přístupů, uplatňovaných badateli s různým teoreticko-metodologickým zázemím a různou, s tímto zázemím spjatou sensibilitou, jednak extrémní politizaci a ideologizaci této problematiky. V horším případě některé polemiky degenerovaly v obviňování jednotlivých aktérů z šíření -- implicitně či dokonce explicitně -- rasistických a/nebo xenofobních, popřípadě obecně “extrémistických” názorů (cf. např. Luverà 1999; Wimmer 1997; Miles 1991; Lentin 2000 etc.). V podstatě se nejednalo o nic jiného, než o přenesení prvků adversariality a způsobů delegitimace oponentů běžně používaných v rámci “kulturních válek” i do těch odvětví a zákoutí politických a sociálních věd, jež doposud byly expanze těchto přepjatě agresívních a krajně zpolitizovaných polemik více méně ušetřeny. V této souvislosti je třeba zdůraznit dva momenty, a to -- za prvé – nevratnost stávající politizace a ideologizace problematiky pojetí rasismu a xenofobie; za druhé, s touto nevratností spjatou poměrně výraznou proměnu kontextu výzkumu rasistických a xenofobních politických fenoménů. Tato proměna nebyla ovšem, alespoň doposud, spjata se stejně výraznou metodologickou inovací studia soudobých evropských kulturně-politických a stranicko-politických ztělesnění rasismu a xenofobie. Je zřejmé, že úvahy o povaze a žádoucím charakteru metodologické inovace výzkumu xenofobie a rasismu se mohou ubírat různým směrem a že mohou vyústit v odlišná pojetí a hierarchizaci problémů a témat, jimiž je zapotřebí se v této souvislosti zabývat. V této krátké stati, upřednostňující politologické hledisko, bude pozornost věnována především okruhu problémů spjatých s vymezením a (eventuálním) rozlišením xenofobie a rasismu, resp. politicky a stranicko-politicky relevantních projevů či ztělesnění xenofobie a rasismu.

Bibliografická citace

Strmiska, M. (2001). Evropský rasismus a xenofobní populismus v politologické perspektivě: Příspěvek k diskusi o pojetí rasismu a xenofobie. Středoevropské politické studie, 3(3). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3865

Klíčová slova

rasismus; xenofobie; populismus; exropský rasismus

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Anthias, Floya, Yuval-Davis, Nira (1992): Racialized Boundaries. Race, Nation, Gender, Colour and Class and the Antiracist Struggle, Routledge and Kegan Paul, London.
Balibar, Etienne (1996): Racism and anti-racism, UNESCO Courier, IL, March 1996, elektronická verze (s. 14-16).
Barša, Pavel (1999): Politická teorie multikulturalismu, CDK, Brno.
Barša, Pavel, Strmiska, Maxmilián (1999): Národní stát a etnický konflikt. Politologická perspektiva, CDK, Brno.
Berková, Alexandra a další autoři (1998): Česká xenofobie, Votobia, Praha.
Bloul, Rachel A. D. (1999): Beyond Ethnic Identity: Resisting Exclusionary Identification, Social Identities, V, Issue 1, March 1999, elektronická verze (s. 7-30).
Brubaker, Rogers (1998): Migrations of ethnic unmixing in the "New Europe”, The International Migration Review, XXXII, Issue 4, Winter 1998, elektronická verze (s. 1047-1065).
De Benoist, Alain (1999): What is Racism?, Telos, Issue 114, Winter 1999, elektronická verze (s. 11-48).
Fraser, Christopher O., Islam, Mir Rabiul (2000): Social Identification and Political Preferences for One Nation: The Role of Symbolic Racism, Australian Journal of Psychology, LII, Issue 3, December 2000, s. 131-137.
Gomez-Reino, Margarita (2001): Identity Politics and Party Elites Strategic Dilemmas: Comparing Varieties of Extremism. the Vlaams Blok and Lega Nord, XXIX Joint Sessions of Workshops, ECPR, Workshop: Democracy and the New Extremist Challenge in Europe, 6-11 April 2001, Grenoble.
Ignazi, Paolo (1994): L’estrema destra in Europa, il Mulino, Bologna.
Lentin, Alana (2000): Race', Racism and Anti-racism: Challenging Contemporary Classifications, Social Identities, VI, Issue 1, March 2000, elektronická verze (s. 91-106).
Luverà, Bruno (1999): I confini dell’odio. Il nazionalismo etnico e la nuova destra europea, Roma, Editori Riuniti.
Miles, Robert (1991): Rassismus. Einführung in die Geschichte und Theorie eines Begriffs, Argument--Verlag, Berlin.
Premdas, Ralph (nedat.): Public Policy and Ethnic Conflict, Management of Social Transformations -- MOST, Discussion Paper Series, n. 12 (http://firewall.unesco.org/most/premdas.htm)
Stolcke, Verena (1999): New Rhetorics of Exclusion in Europe, International Social Science Journal, LI, Issue1, March 1999, elektronická verze (s. 25-35).
Strmiska, Maxmilián (2000): Extrémismus, xenofobie, "organizovaná intolerance" (Politologický komentář), Středoevropské politické studie, III, č. 3, léto 2000 (http://www.iips.cz/seps.html).
Taguieff, Pierre-André (1990): The new cultural racism in France, Telos, Issue 83, Spring 1990, elektronická verze (s. 109-122).
Taguieff, Pierre-André (1994): La forza del pregiudizio, il Mulino, Bologna.
Taguieff, Pierre-André (1999): Il razzismo, Cortina, Milano.
Werbner, Pnina, Modood, Tariq (red.): Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism, Zed Books, London.
Wimmer, Andreas (1997): Explaining Xenophobia and Racism: A Critical Review of Current Research Approaches, Ethnic and Racial Studies, XX, January 1997, Issue 1, elektronická verze (s. 17-39).
Copyright (c) 2001 Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.