Stranicko-politické rodiny a ideologické sektory: Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran

Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Abstrakt

Pojmy jako "duchovní rodina", rodina politických stran, stranicko-politický tábor, ideologický blok, sektor, "ohnisko" či "krystalizační bod" se v rámci výzkumu politických stran a stranických systémů uplatňují, již tradičně, v různých pojetích a souvislostech (cf. Mudde 2000). Odlišné způsoby vymezení a aplikace těchto konceptů odrážejí pluralitu přístupů ke studiu stranicko-politických fenoménů a procesů. Tato pluralita je sice podle našeho názoru neredukovatelná, avšak zároveň se domníváme, že z uznání této neredukovatelnosti nevyplývá automatická legitimace jakéhokoli pojetí a jakékoli aplikace uvedených konceptů, zejména jsou-li používany k operacím klíčového významu, jako je například strukturování pole výzkumu politických stran Již na první pohled je zřejmé, že se zde jedná o poměrně rozsáhlé a teoreticko-metodologicky náročné téma. Při této příležitosti se pokusíme - s využitím mimořádně zajímavého příkladu, jež poskytuje pokus Michaela Coppedge o klasifikaci latinskoamerických politických stran (cf. Coppedge 1997a) - o reflexi problému pojetí konceptů stranicko-politické rodiny a ideologického sektoru, včetně otázky propojování či faktického ztotožňování těchto pojmů. Tuto reflexi nechápeme - při vědomí nedostatků vyplývajících ze zdůraznění některých aspektů dané problematiky na úkor jiných a mezerovitosti námi použité argumentace (podmíněné v neposlední řadě charakterem této krátké stati ) - jako samoúčelnou kritiku nedostatečně zdůvodněných a podložených "mutací" politologických pojmů, nýbrž jako dílčí příspěvek k širší diskusi o pojetí soudobých rodin politických stran.

Bibliografická citace

Fiala, P., & Strmiska, M. (2001). Stranicko-politické rodiny a ideologické sektory: Příspěvek k diskusi o pojetí rodin politických stran. Středoevropské politické studie, 3(2). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3857

Klíčová slova

ideologie; stranicko-politické rodiny; politické ideologie

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Beyme, K.v. (1982): Parteien in westlichen Demokratie, Piper, Munchen.
Budge, I., Keman, H. (1990): Parties and Democracy. Coalition Formation and Government Functioning in Twenty States, Oxford University Press, Oxford, New York..
Coppedge, M. (1997a): A Classification of Latin American Political Parties, Working Paper 244 - November 1997, The Helen Kellogg Institute for International Studies Working Paper Series, University of Notre Dame, Notre Dame.
Coppedge, M. (1997b): The Dynamic Diversity of Latin American Party Systems, Michael Coppedge: Pre-Publication Papers and Graphics on Latin American Party Systems, 1997 (Party Politics, I,V n. 4, October 1998, s. 547-568); (http://www.nd.edu:80/~mcoppedg/crd/ddlaps.htm).
Dix, Robert H. (1989): Cleavage Structures and Party Systems in Latin America,
Comparative Politics, XXII, n. 1, October 1989, s. 23-37.
Dix, Robert H. (1992): Democratization and the Institutionalization of Latin American Political Parties, Comparative Political Studies, XXIV, n. 4, January 1992, s. 488- 511.
Fiala, P., Strmiska, M. (1998): Teorie politických stran, Barrister a Principal, Brno.
Kitschelt, H. (1992): The Formation of Party Systems in East Central Europe, Politics and Society, XX, n. 1, March 1992, s. 7-50.
Kitschelt, H. (1995): Formation of Party Cleavages in Post-Communist Democracies: Theoretical Propositions, Party Politics, I, n. 4, October 1995, s. 447-472.
Markowski. R. (1997): Political Parties and Ideological Spaces in East Central Europe, Communist and Post-Communist Studies, XXX, n. 3, September 1997, s. 221-254.
Mudde, C. (1996): The War of Words. Defining the Extreme Right Party Family, West European Politics, XIX, n.2, April 1996, s. 225-248.
Mudde, C. (2000): Stranická rodina: rámcová analýza, Politologická revue, VI, č. 1, červen 2000, s. 78-93.
Pennings, P. (1998): The Triad of Party System Change: Votes, Office and Policy, in: Pennings, P., Lane, J.-E. (red.): Comparing Party System Change, Routledge, London, New York, s. 79-100.
Rokkan, S. (1989): Towards a Generalized Concept of Verzuiling, in: Mair, P. (red.): The West European Party System, Oxford University Press, Oxford, s. 139-149.
Seiler, D.-L. (1993): Les partis politiques, Armand Colin, Paris.
Shabad, G., Slomczynski, K. M. (1999): Political Identities in the Initial Phase of Systemic Transformation in Poland: A Test of Tabula Rasa Hypothesis, Comparative Political Studies, XXXII, n. 6, September 1999, s. 690-723.
Strmiska, M. (1999): Pluralita, polarita a geneze nových středo- a východoevropských systémů politických stran, in: Strmiska, M. (red.): Postkomunistické stranické soustavy a politická pluralita, Masarykova univerzita, Brno, s. 11-36.
Waller, M. (1996): Party Inheritances and Party Identities, in: Pridham, G., Lewis, P. G. (red.): Stabilising Fragile Democracies. Comparing New Party Systems in Southern and Eastern Europe, Routledge, London, New York, s. 23-43.
Copyright (c) 2001 Petr Fiala, Maxmilián Strmiska

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.