Areálové proměny a konstanty středoevropských studií – pohled politologa

Jan Holzer

Abstrakt

Problém fenoménu střední Evropy představuje jednu z oněch vědních zapeklitostí, které nemilosrdně překračují relativně úzce postulované limity jednotlivých humanitních nauk a jejichž postižení premituje širší, interdisciplinární přístup. Pod tlakem této konstatace lze pak hovořit o existenci nebývale rozmanitého rejstříku náhledů, reflektujících jednotlivé nabízející se analytické dimense tzv. středoevropské otázky a představujících cosi jako speciální teoretickou bázi, možný metodologický podklad osobitého vědního oboru. Předmět zájmu této předpokládejme specifické disciplíny - středoevropských studií - je přitom (viz vlastní název) primárně vymezen geograficky. Právě proto představuje areálové definování hranic zkoumaného prostoru první a zásadní skupinu problémů a sporných otázek. Permanentní posuny pomyslných mezí prostranství střední Evropy ovšem zároveň (logicky) vyvolávaly a vyvolávají měnící se okruh tématických priorit. Třebaže suma nabízejících se problémových okruhů zahrnuje v podstatě tří základní přístupy: kulturní (civilizační), sociální a (geo)politický, bude v centru pozornosti tohoto textu především politický rozměr středoevropského regionu a jeho reflexe v tématické sestavě středoevropských studií.

Bibliografická citace

Holzer, J. (2001). Areálové proměny a konstanty středoevropských studií – pohled politologa. Středoevropské politické studie, 3(1). Získáno z https://journals.muni.cz/cepsr/article/view/3851

Klíčová slova

středoevropská studia; střední Evropa; areálová studia

Plný Text:

RTF HTML

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

· Ágh, A. (1998): The Politics of Central Europe, London, Sage Publ.
· Antoszewski, A. - Herbut, R. (eds., 1997): Demokracje Europy srodkowo-wschodniej w perspektwie porownawczej, Wroclaw, Wydawnictwo Universyteetu Wroclawskiego.
· Béhar, P. (1994): Rakouská kulturní identita, Proglas, No 10, s. 15-19.
· Beyme, K. von (1994): Systemwechsel in Osteuropa, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
· Bibó, I. (1997): Bída malých národů východní Evropy, Brno - Bratislava, Doplněk - Kaligram.
· Bojtár, E. (1988): Eastern or Central Europe?, Cross Currents, No 7, s. 353-369.
· Brabant, J. M. (1990): Remaking Eastern Europe, Dordrecht.
· Burger, R. H. - Sullivan, H. F. (eds., 1995): Eastern Europe: A Bibliographic Guide to English language Publications, Englewood.
· Burmeister, H. S. - Boldt, F. - Mészáros, M. (eds., 1988): Mitteleuropa. Traum oder Trauma? Űberlungen zum Selbstbild einer Region, Bremen.
· Dawisha, K. - Parrott, B. (1997): The Consolidation of Democracy in East-Central Europe. Authoritrianism and Democratization in Post-Communist Societies, Cambridge, Cambridge UP.
· Dumala, A. - Pietras, Z. J. (eds., 1996): The Future of East-Central Europe, Lublin, UMCS Press.
· Dvořáková, V. - Kunc, J. (1994): O přechodech k demokracii, Praha, SLON.
· Eberhardt, P. (1996): Miedzy Rosja a Niemcami, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
· Garton Ash, T. (1991): Rok zázraků, Praha, Lidové noviny.
· Garton Ash, T. (1986): Does Central Europe Exist?, New York Review of Books, No 9, s. 45-52.
· Halecki, O. (1970): The Limits and Division of European History, London, Notre Dame.
· Halecki, O. (1952): The Borderlands of Western Civilization. A History of East Central Europe, New York.
· Heer, F. (1981): Die Kampf um die ősterreichische Identität, Wien - Kőln - Graz.
· Horecky, P. L. (ed., 1969): East Central Europe. A Guide to Basic Publications, Chicago - London.
· Hye, H. P. (1998): Das politische System in der Habsburgermonarchie, Praha, Karolinum.
· Kappeler, A. (1998): Das Universitätsfach Osteuropäische Geschichte nach dem Zusammenbruch des “Ostblocks”, Ősterrechische Osthefte, No 3/4, s. 487-500.
· Kloczowski, J. (ed., 2000): Historia Europy Srodkowo-Wschodniej, 1. - 2., Lublin, Institut Europy srodkowo wschodniej.
· Kloczowski, J. (1998): Mlodsza Europa. Europa srodkowo-wschodnia w kregu cywilizacji chrzescijanskiej sredniowiecza, Warszawa, Panstwowy Instytut Wydawniczy.
· Kučera, R. (1992): Kapitoly z dějin střední Evropy, Praha, ISKP.
· Linz, J. J. - Stepan, A. (1996): Problems of Democratic Transition and Consolidation, Baltimore - London, Johns Hopkins UP.
· Magris, C. (1992): Habsburský mýtus v rakouské literatuře, Proglas, No 1, s. 2-9.
· Matynia, E. (ed., 1996): Grappling with Democracy. Deliberations on Post-Communist Societies (1990 - 1995), Praha, SLON.
· Nolte, E. (1998): Fašismus ve své epoše, Praha, Argo.
· Oberländer, E. (ed., 1992): Geschichte Osteuropas. Zur Entwicklung einer historischen Disziplin in Deutschland, Ősterreich und der Schweiz (1945 - 1990), Stuttgart.
· Okey, R. (1992): Central Europe / Eastern Europe: Behind the Definitions, Past and Present, No 137, s. 102-133.
· Pfaff, J. (1996): Česká přináležitost k Západu v letech 1815 - 1878, Brno, Doplněk.
· Pridham, G. - Lewis, P. G. (eds., 1996): Stabilising Fragile Democracies. Comparing New Party Systems in Southern and Eastern Europe, London - New York, Routledge.
· (1975): Probleme der Ostmitteleuropaforschung, Marburg.
· Przeworski, A. (1991): Democracy and the Market. Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge UP.
· Rupnik, J. (1992): Jiná Evropa, Praha, Prostor.
· Rupnik, J. (1994): Nové hranice Evropy, Proglas, No 10, s. 4-14.
· Salman, H. (1995): Evropa v novém světle. Evropská kultura jako střed mezi Východem a Západem, Praha, Éós.
· Schőpflin, G. (ed., 1989): In Search of Central Europe, Cambridge, Cambridge UP.
· Srbik, H. von (1937): Mitteleuropa. Das Problem und der Versuch seiner Lősung in der deutschen Geschichte, Weimar.
· Szűcs, J. (1983): The Three Historical Regions of Europe, Budapest.
· Wandycz, P. S. (1998): Cena svobody. Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti, Praha, Academia.
· Wilson, K. - Dussen, J. (1995): The Idea of Europe, Walton Hall.
· Zeman, Z. (1998): Vzestup a pád komunistické Evropy, Praha, Mladá fronta.
· Zernack, K. (1977): Osteuropa. Eine Einfűhrung in seine Geschichte, Műnchen.
Copyright (c) 2001 Jan Holzer

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.