Neodborný jazyk v kurze slovenčiny pre ukrajinských zdravotníkov

Roč.13,č.1(2023)

Abstrakt

Ukrajinskí zdravotníci sa stali súčasťou slovenských nemocníc a  zdravotníckych zariadení, Aby mohli vykonávať svoju prácu, musia prejsť odbornými skúškami, vrátane tej zo slovenského jazyka. Slovenský jazyk potrebujú aj na prácu s pacientmi. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského organizuje jazykové kurzy pre ukrajinských zdravotníkov. Súčasťou kurzu sú primárne gramatika a slovenská lekárska terminológia, ktoré sú esenciálnou súčasťou ich profesie. Okrem  cvičení zameraných práve na vyššie spomínané, som zaradil do výučby aj doplnkové cvičenia na neodborný jazyk, pretože môžu prísť do kontaktu aj s ním. V tomto článku som sa zameral  na frazeologizmy v neodbornom ústnom a jazykovom prejave,  ktoré obsahujú ako základ  časti tela a kolegovia alebo pacienti ich používajú v konverzácii. Ďalšou oblasťou sú bohemizmy, ktoré sú veľmi bežné a slovenskí používatelia si často ich prítomnosť ani neuvedomujú. Ukrajinským zdravotníkom som naplánoval cvičenia na odhaľovanie chýb, do ktorého som zamiešal aj niektoré bohemizmy. Frekventanti prichádzajú do kontaktu aj s mladými ľuďmi a majú deti, ktoré môžu  prinášať slangové výrazy zo školy domov, takže tie som taktiež zaradil ido kurzu. Ďalej článok skúma aj opačnú stranu a to archaizmy. V závere som sa ešte pozrel na slová a vety z rôznych regiónov Slovenska, pretože aj naši študenti pracujú po celej krajine a lokálne výrazy sa môžu tiež vyskytnúť, ale toto som poňal iba doplnkovo, s tým, že som neočakával orientáciu študentov v tejto oblasti. Cieľom pridania cvičení na neodborný jazyk bolo zvýšiť rozmanitosť cvičení, ako aj zaviesť formu učenia hrou.


Klíčová slova:
archaizmus; bohemizmus; dialekt; frazeologizmus; neodborný jazyk; slang; terminológia
Reference

Ďurajka, R., & Jamrichová, V. (2022). Slovenčina pre študentov medicíny. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Mistrík, J. et al. (1993). Encyklopédia jazykovedy. Bratislava: Obzor.

Popovičová Sedláčková, Z. (2013). Slang v mládežníckom diskurze. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Prešpurčina ešče nezgegla. [2023]. Dostupné z: https://www.facebook.com/groups/1123586671090101/?hoisted_section_header_type=recently_seen&multi_permalinks=6061939507254768

Stupavský, T. (2015). 30 najlepších bratislavských výrazov: Ktoré slová používate denne aj vy?. [online]. Dostupné z: https://bratislava.dnes24.sk/30-najlepsich-bratislavskych-vyrazov-ktore-slova-pouzivate-denne-aj-vy-211003

Trachanovič, A. (2020). Východniarsky slovník pre začiatočníkov. Vtipné hlášky a slová, ktoré pobavia, no neurazia. [online]. Dostupné z: https://emefka.sk/vychodniarsky-slovnik-pre-zaciatocnikov-vtipne-hlasky-a-slova-ktore-pobavia-no-neurazia/

Metriky

8

Views