Ediční pravidla

Zaměření a záběr

CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.

Vějíř hlavních oborů se otevírá didaktikou cizích jazyků a pokračuje přes příbuzné obory od lingvistiky, psychologie až po kognitivní vědu. Časopis se primárně zaměřuje na publikování výsledků specifických forem výzkumu typických pro prostředí univerzitních jazykových center, jako jsou např. action research, classroom/teacher research, exploratory practice a dalších. Přijímá však i studie a texty vzešlé z klasických forem základního a aplikovaného výzkumu.

 

 

Pravidla sekcí

Studie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Příspěvky označené jako  odborné studie budou postoupeny do recenzního řízení  (rozsah do 10 000 slov).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Dobrá praxe/Inovace

Otevřené příspěvky | Indexované

Rozsah do 4 000 slov.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Diskuse

Otevřené příspěvky | Indexované

Rozsah příspěvku do 3 000 slov.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Otevřené příspěvky | Indexované

Sekce je určena pro recenzování knih z oblasti jazykového vzdělávání na VŠ.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Zprávy

Otevřené příspěvky | Indexované

Do této sekce zasílají autoři informativní články o konferencích a dalších zajimavých akcí z oblasti jazykového vzdělávání na VŠ. Rozsah do 1000 slov.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Jazyková pracoviště

Otevřené příspěvky | Indexované

Do této sekce vkládají autoři informativní texty o jednotlivých jazykových pracovištích v ČR a SR.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Příspěvky označené autory jako studie a příklady dobré praxe procházejí anonymním recenzním řízením (dva recenzenti). Recenzenti sledujı́ kvalitu příspěvku z hlediska obsahu i formy.

Recenzenty vybírají editoři konkrétního čísla (členové redakční rady CASALC Review) na základě jejich odborného a etického profilu a zároveň za splnění podmínky, že recenzenti nepůsobí na stejném pracovišti jako autoři.

Ostatní příspěvky posuzuje redakce.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Tento časopis poskytuje okamžitý otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků.

 

Prohlášení autora

Jméno, příjmení, tituly autora:

Adresa:

E-mail:

 

Prohlašuji, že příspěvek s názvem ..............................................................................

je originální, dosud nebyl nikde publikován, není a nebude předložen k publikování v jiném vědeckém časopise, dokud redakce časopisu CASALC Review nerozhodne o jeho zamítnutí, popř. zařazení do některého z dalších čísel časopisu, o čemž bude redakce autora operativně informovat.

Současně souhlasím s uveřejněním svého příspěvku v elektronické podobě.

 

Datum:                                                                     Podpis autora: