Profil

Pavel Reich

Mendlova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Česká republika

Ve své vědeckovýzkumné práci se zabývám aplikovanou lingvistikou, konkrétně specifickými rysy politického a korporátního diskurzu a možnostmi začlenění některých s tím souvisejících lingvistických disciplín do kurzů cizích jazyků pro specifické účely. Jedná se především o evaluativní a manipulativní jazyk jak v politice, tak v nadnárodních korporacích, který by se studenti v rámci výuky odborného jazyka měli naučit správně identifikovat a analyzovat. Výsledky svého výzkumu jsem prezentoval na několika domácích i zahraničních konferencích (např. Španělsko, Litva nebo Chorvatsko) a publikoval v odborných časopisech a sbornících jak v České republice, tak v zahraničí (např. Litva nebo Slovensko).

Disertační práci na téma Doublespeak in Televised Political Debates jsem obhájil v roce 2013 na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF MU.


  • Ústav jazykových a kulturních studií
    | Vol 10, No 2 (2020) - Jazyková pracoviště