Mladoneolitičtí zemědělci a kruhové monumenty. Trojitý rondel kultury s vypíchanou keramikou v Plotištích n/L II

Jaromír Kovárník

Abstrakt

Článek pojednává o kruhových ohrazeních tvořených příkopy a valy, tzv. rondelech. Šlo o monumentální areály pravděpodobně sloužící k shromažďování zemědělců mladšího neolitu z kultovních, společenských, organizačních aj. důvodů. Následuje shrnutí výsledků archeologického výzkumu trojitého rondelu kultury s vypíchanou keramikou (dále SBK), subfáze SBK IVa u Plotišť n/L z první sezóny. Uskutečňuje jej katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Zkoumali jsme plochu severozápadního vstupu v prostoru ukončení jihozápadního a severozápadního segmentu vnitřního příkopu. Zjistili jsme, že vnitřní příkop dosahoval šířku 510–522 cm a hloubku 240 cm. Příkopy vymezující vstup jsou široké 335 cm a hluboké 178 cm. Příkopy mají širší hrotitý tvar a zasahují do stěrkopísčitého podloží. Menší příkopy probíhající po obou stranách severozápadního vstupu se nespojily s vnitřním příkopem. Velký význam má vrstva č. 2 výplně příkopů tvořená zeminou s příměsí menších křemenných valounů (původem z terasy Labe) a nacházející se pod hořejší vrstvou černozemě č. 1. Nabízí se jedna z možností, že by k jejímu vzniku mohlo dojít postupnou erozí tělesa valu na vnější straně příkopů. Soubor nálezů tvoří zlomky hrnců a mís zdobených středně velkým a velkým dvojvpichem, pruhy jemného a středně velkého trojvpichu a výjimečně „taženým“ širokým vpichem zanechávajícím na povrchu keramiky mírně zahloubený pás. Tvary nádob i výzdoba jsou příznačné pro fázi SBK IVa. Některé by mohly být i mladší (subfáze SBK IVa2–IVb).

Bibliografická citace

Kovárník, J. (2016): Mladoneolitičtí zemědělci a kruhové monumenty. Trojitý rondel kultury s vypíchanou keramikou v Plotištích n/L II. Anthropologia integra, 7(1), 31-44. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-1-31

Klíčová slova

Mladý neolit; kultura s vypíchanou keramikou (SBK); terasa; trojitý rondel; monument; příkop; dvojvpich; trojvpich; silicit glacigenních sedimentů; silicit krakovsko-čenstochovské jury; kamenný mlýnek; brus

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barna, Judit P. (2007): A new site of the Lengyel culture in Sormás – Török-Földek (county Zala, South-western Transdanubia). Preliminary report. In: Kozlowski, Janusz K. – Raczky, Pál (eds.): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Salezjańskiego, 365–380.

Becker, Helmut (1996): Kultplätze, Sonnentempel und Kalenderbauten aus dem 5. Jahrtausend vor Chr. – Die mittelneolithischen Kreisanlagen in Niederbayern. In: Becker Helmut (Hrsg.): Archäologische Prospektion. Luftbildarchäologie und Geophysik. Arbeitshefte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, Bd. 59, 101–122.

Bertemes, François (2008): Die Kreisgrabenanlage von Goseck: Ein Beispiel für frühe Himmelsbeobachtungen. In: Menghin, Wilfried (Hrsg.): Astronomische Orientierung und Kalender in der Vorgeschichte. Internationales Kolloquium vom 09. 11.–11. 11. 2006 im Museum für Vor- und Frühgeschichte. Acta Praehistorica et Archaeologica, 40, 7–44.

Bláha, Radek – Kalferst, Jiří – Sigl, Jiří (2004): Přírůstky archeologické sbírky Hradeckého muzea v letech 2000–2003. Zpravodaj muzea v Hradci Králové, 30, Supplementum. Hradec Králové, 3–142.

Bláha, Radek – Sigl, Jiří (2005): Změny osídlení v okolí Hradce Králové v době hradištní. In: Metlička, Milan (ed.): Archeologie doby hradištní v Čechách. Plzeň, 7–17.

Buchvaldek, Miroslav (1990): Osídlení v mladší době kamenné. In: Buchvaldek, Miroslav – Zeman, Jiří (eds.): Lochenice. Z archeologických výzkumů na katastru obce. Praehistorica XVI. Acta Instituti praehistorici Universitatis Carolinae Pregensis. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 9–28.

Demek, Jaromír a kol. (1987): Zeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno: Academia.

Faltysová, Helena – Mackovčin, Peter – Sedláček, Miroslav a kol. (2002): Královéhradecko. In: Mackovčin, Peter – Sedláček, Miroslav (eds.): Chráněná území ČR, svazek V. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno.

Gervautz, Michael – Neubauer, Wolfgang (2005): Sonne, Mond und Sterne. In: Daim, Falko – Neubauer Wolfgang (Hrsg.): “Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben“. Heldenberg in Kleinwetzdorf. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2005. Horn – Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 73–74.

Kalferst, Jiří – Sigl, Jiří – Vokolek, Vít (1991–1992): Archeologické přírůstky v Muzeu východních Čech v letech 1990 a1991. Zpravodaj Muzea v Hradci Králové, 18. Hradec Králové, 7–29.

Kalferst, Jiří – Sigl, Jiří (1985): Archeologické nálezy v roce 1984. Zpravodaj Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové, 12. Hradec Králové, 5–21.

Kastowski, Karolin – Löcker, Klaus – Neubauer, Wolfgang – Zotti, Georg (2005): Drehscheibe des Sternehimmels? Die Kreisgrabenanlage Immendorf. In: Daim, Falko – Neubauer, Wolfgang (Hrsg.): “Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben“. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2005. Horn – Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 80–82.

Kovárník, Jaromír (1986): Zur Frage der Verbreitung der Kreisgräben in der Kultur mit mährischer bemalter Keramik im Kreise Znojmo. In: Chropovský, Bohuslav – Friesinger, Herwig (Hrsg.): II. Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nitra – Nové Vozokany 5.–9. November 1984. Nitra – Wien: 151–161.

Kovárník, Jaromír (1997): K významu pravěkých kruhových příkopů. Úvaha k hospodářství, náboženství a organizovanosti starých zemědělských civilizací. Brno: Gloria Rosice u Brna.

Kovárník, Jaromír (2012): Měly mladoneolitické rondely také valy? Aneb je rondel s valy u Třebovětic, okr. Jičín, klíčem k řešení? Živá archeologie. (Re)konstrukce a experiment v archeologii, 14, 9–15.

Kovárník, Jaromír – Mangel, Tomáš (2013): Rondel s valy u Třebovětic, okr. Jičín. Poznámka ke konstrukčním znakům mladoneolitických rondelů. In: Cheben, Ivan – Soják, Marián (eds.): Otázky neolitu a eneolitu našich krajín. Zborník referátov z 29. pracovného stretnutia bádateľov pre výskum neolitu a eneolitu Čiech, Moravy a Slovenska. Vršatecké Podhradie, 27.–30. 9. 2010. Archaeologica Slovaca Monographiae. Communicationes Instituti Archaeologici Nitriensis Academiae Scientiarum Slovacae. Tomus XV. Nitra, 133–152.

Křivánek, Roman (2011): Geofyzikální měření ARÚ Praha na archeologických lokalitách v roce 2010. Archeologické výzkumy v Čechách 2010. Sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 81. Praha, 14–17.

Květina Petr – Květinová Sylvie – Řídký, Jaroslav (2009): Význam her v archaických společnostech – archeologické možnosti studia. The importace of games in archaic societies – archaeological study options. Archeologické rozhledy, LXI/3, 3–30.

Lenneis, Eva (1977): Siedlungsfunde aus Poigen und Frauenhofen bei Horn. Horn – Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne GmbH.

Melichar, Peter – Neubauer, Wolfgang, Hrsg. (2010): Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Niederösterreich. Geophysikalisch-archäologische Prospektion – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 71.

Neubauer, Wolfgang – Trnka, Gerhard (2005): Rätselhafte Monumente der Steinzeit. In: Daim, Falko – Neubauer, Wolfgang (Hrsg.): “Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben“. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2005. Horn – Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3–9.

Němejcová-Pavúková, Viera (1995): Svodín. Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur. Studia Archaeologica et Mediaevalia, Tomus II, Bratislava.

Němejcová-Pavúková, Viera (1997): Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. Studia Archaeologica et Mediaevalia, Tomus III. Bratislava.

Pavlů, Ivan (1982): Die neolithischen Kreisgrabenanlagen in Böhmen. Archeologické rozhledy, XXXIV, 176–189.

Pavlů, Ivan (1990): Die charakteristischen Einfüllungen von Grabenanlagen. Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte, 73, 171–178.

Pavlů, Ivan – Metlička, Milan (2013): Neolitický sídelní areál ve Vochově. Archeologické studijní materiály, 21 (2012). Praha.

Pavlů, Ivan (ed.) – Zápotocká, Marie (2007): Archeologie pravěkých Čech 3. Neolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Pavúk, Juraj – Karlovský, Vladimír (2004): Orientácia rondelov lengyelskej kultúry na smery vysokého a nízkeho Mesiaca. Slovenská archeológia, LII/2, 211–280.

Petrasch, Jörg (1990): Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. Berichte der Römisch-Germanischen Kommission, 71, 409–564.

Pišl, František (1938): Paměti obce Plotiště nad Labem. Plotiště nad Labem.

Podborský, Vladimír (1988): Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas Philosophica 277. Brno.

Raczky, Pál – Anders, Alexandra – Hajdú, Zsigmond – Nagy, Emese-Gyöngyvér (2005): Zwischen Himmel und Erde – Polgár-Csőszhalom, eine Siedlung in Ostungarn. In: Daim, Falko – Neubauer, Wolfgang (Hrsg.): “Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben“. Heldenberg in Kleinwetzdorf. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2005. Horn – Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 203–209.

Raczky, Pál – Domboróczky, László – Hajdú, Zsigmond (2007): The site of Polgár-Csőszhalom and its cultural and chronological connections with the Lengyel culture. In: Kozlowski, Janusz K. – Raczky, Pál (eds.): The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków: Poligrafia Inspektoratu Salezjańskiego, 49–70.

Řídký, Jaroslav (2011): Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období. Rondels and the Structure of Settlements Areas in the Late Neolithic Period. In: Klápště, Jan – Měřínský, Zdeněk (eds.): Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque 10. Praha – Brno: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Řídký, Jaroslav – Květina, Petr – Půlpán, Marek – Kovačiková, Lenka – Stolz, Daniel – Brejcha, Roman – Šreinová, Blanka – Šrein, Vladimír (2012): Analýza a interpretace nálezů z příkopu neolitického rondelu ve Vchynicích (okr. Litoměřice). Analysis and interpretation of finds from the Neolithic rondel ditch in Vchynice (Northern Bohemia). Archeologické rozhledy, LXIV, 628–694.

Stäuble, Harald (2007): Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen im Wandel der Zeit. Die sächsischen Beispiele. In: Schmotz, Karl (Hrsg.): Vorträge des 25. Niederbayerischen Archäologentages. Gesellschaft für Archäologie in Bayern e. V. Ernst-Pietsch-Stiftung Deggendorf. Deggendorf 21.–23. 4. 2006. Rahden/Westf.: Maria Leidorf GmbH, 169–184.

Steklá, Marie (1959): Třídění vypíchané keramiky. Archeologické rozhledy, XI, 211–260.

Tirpák, Ján (2013): Geofyzikálny prieskum neolitického rondelu. Záverečná správa.

Zápotocká, Marie (1978): Ornamentace neolitické vypíchané keramiky: technika, terminologie a způsob dokumentace. Archeologické rozhledy, XXX, 504–534.

Zápotocká, M. (1998): Bestattungsritus des böhmischen Neolithikums (5500–4200 B.C.). Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkeramik. Mit Beiträgen vonViktor Černý, Petr Velemínský und Slavomil Vencl. Praha: Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik.

Zápotocká, Marie (2004): Chrudim. Příspěvek ke vztahu české skupiny kultury s vypíchanou keramikou k malopolské skupině Samborzec-Opatów. Archeologické rozhledy, LVI, 3–55.

Zotti, Georg (2005): Kalenderbauten? – Zur astronomischen Ausrichtung der Kreisgrabenanlagen in Niederösterreich. In: Daim, Falko – Neubauer, Wolfgang (Hrsg.): “Zeitreise Heldenberg. Geheimnisvolle Kreisgräben“. Heldenberg in Kleinwetzdorf. Katalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2005. Horn – Wien: Verlag Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 75–79.

Zotti Georg – Neubauer Wolfgang (2010): 4.16 Simulation astronomischer Aspekte der Kreisgrabenanlagen. In: Melichar Peter – Neubauer Wolfgang (Hrsg.): Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Niederösterreich. Geophysikalisch-archäologische Prospektion – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 71, 133–167.

Internetové zdroje

Půdní mapa ČR 1 : 50 000, Česká geologická služba, http://mapy.geology.cz/pudy/

https://doi.org/10.5817/AI2016-1-31