Proměny „ženské“ a „mužské“ sexuality v kulturně antropologickém diskursu

Martina Cichá

Abstrakt

V rámci kulturně antropologického diskursu se autorka věnuje dichotomii lidské sexuality, resp. rezultuje na pomezí pojetí sexuality coby „ženské“ a „mužské“, a pojetí, pro které je příznačná jejich menší či větší „hybridizace“. Na lidskou sexualitu nahlíží zejména v rovině kognitivně-afektivní, zejména jako na sexualitu prožívanou příslušníkem daného pohlaví, ale také příslušníkem pohlaví opačného, která je v určitém čase plně či částečně v souladu s rovinou konativní (behaviorální), nebo která s ní je momentálně z různých důvodů v určitém rozporu. V analytické a interpretativní části studie se autorka opírá, mimo jiné, i o výsledky vlastního kvalitativního výzkumu, v němž hlavními respondentkami byly vysokoškolské studentky. Ženy se primárně vyjadřovaly k sexualitě „mužské“, přičemž klíčové zde byly jejich vlastní pohledy, postoje a zkušenosti, což se podílelo na utváření obrazu o jejich vlastní sexualitě. Avšak autorka si uvědomuje, že může jít o obraz redukovaný. Závěry výzkumného šetření směřují k reálným proměnám „ženské“ a „mužské“ sexuality, k narušení často zjednodušených až stereotypních představ o lidské sexualitě, která má své hluboké biologické základy, ale také neméně významné sociokulturní kontexty a determinanty.

Bibliografická citace

Cichá, M. (2015): Proměny „ženské“ a „mužské“ sexuality v kulturně antropologickém diskursu. Anthropologia integra, 6(2), 53-61. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2015-2-53

Klíčová slova

lidská sexualita; sexuální identita; žena; muž; kvalitativní výzkum; emický pohled

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Literatura:

Adorno, Theodor W. (1957): Television and the Patterns of Mass Culture. In Rosenberg, Bernand - White, David M. (eds.) Mass Culture: The Popular Arts in America. New York: The Free Press, 478-482.

Antiseri, Dario (1996): Trattato di metodologia delle scienze sociali. Torino: UTET.

Antiseri, Dario (1999): Karl Popper. Soveria Mannelli: Rubettino Publisher.

Antiseri, Dario – Vattimo, Gianni (2008): Ragione filosofica e fede religiosa nell‘era postmoderna. Soveria Mannelli: Rubettino Publisher.

Badinter, Elisabeth (1992): XY, de l’identité masculine. Paris: Editions Odile Jacob.

Bancroft, John (2009): Human Sexuality and Its Problems. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Becker, Maja (eds.) (2012): „Culture and the distinctiveness motive: Constructing identity in individualistic and collectivist contexts“. Journal of personality and social psychology, 102 (4), 833-855. DOI: https://doi.org/10.1037/a0026853

Bell, David - Valentine, Gill (eds.) (1995): Mapping Desire: geographies of sexualities. London: Routledge.

Bertaux Daniel - Kohli, Martin (1984): „The Life Story Approach: A Continental View“. Annual Review of Sociology, 10, 215-237. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.so.10.080184.001243

Cichá, Martina (ed.). (2014): Integrální antropologie. Praha: Triton.

Cichá, Martina - Maiello, Giuseppe (2014): „Sexualita mužů a žen z pohledu vysokoškolských studentek a studentů z Moravy“. Slovenská Antropológia, 17 (2), 24-31.

Cooper, Davina (1995): Power in Struggle: Feminism, Sexuality and the State. New York: University Press.

Creswell, John W. (1998): Qualitative Enquiry and Research Design: Choosing among Five Traditions. London: Sage.

Denzin, Norman (1989): Interpretative Biography. Newbury Park-London-New Delhi: Sage Publications.

Dillon, Frank R. - Worthington, Roger L. - Moradi, Bonnie (2011): Sexual identity as a universal process. In Schwartz, Seth J. - Luyckx, Koen - Vignoles, Vivian L. (eds.). Handbook of identity theory and Research, 1-2, 649-670. New York, NY: Springer Science, Business Media.

Evans, David T. (1993): Sexual Citizenship: The Material Construction of Sexualities. London: Routledge.

Fafejta, Martin (2004): Úvod do sociologie sexuality. Věrovany: Nakladatelství Jan Piskiewicz.

Giddens, Anthony (2012; orig. 1992): Proměna intimity: Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál, 2012.

Goodenough, Ward (1970): Describing a Culture. In Description and Comparison in Cultural Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 104-119.

Harris, Marvin (1976): „History and Significance of the Emic/Etic Distinction“. Annual Review of Anthropology, 5, 329-350. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.an.05.100176.001553

Harris, Marvin (1980): Chapter Two: The Epistemology of Cultural Materialism. In Cultural Materialism: The Struggle for a Science of Culture. New York: Random House, 29-45.

James, William (1890): The Principles of Psychology, vol. 1. New York: Holt.

Jingfeng, Xia (2011): „An Anthropological Emic-Etic Perspective On Open Access Practices Academic Search Premier“. Journal of Documentation, 67 (1), 75-94. DOI: https://doi.org/10.1108/00220411111105461

Kinsey, Alfred C. - Pomeroy, Wardell B. - Martin, Clyde E. (1948; reprint 1998): Sexual Behavior in the Human Male. Philadelphia: W. B. Saunders (reprint Bloomington: Indiana University Press).

Kinsey, Alfred C. - Pomeroy, Wardell B. - Martin, Clyde E. - Gebhard, Paul H. (1953; reprint 1998): Sexual Behavior in the Human Female. Philadelphia: W. B. Saunders (reprint Bloomington: Indiana University Press).

Kottak, Conrad (2006): Mirror for Humanity. New York: McGraw-Hill.

Luyckx, Koen - Schwartz, Seth J. - Goossens, Luc - Beyers, Wim - Missotten, Lies (2011): Processes of personal identity formation and evaluation. In Schwartz, Seth J. - Luyckx, Koen - Vignoles, Vivian L. (eds.) Handbook of identity theory and Research, 1-2. New York, NY: Springer Science, Business Media, 77-98.

Mácha, Karel (2004): 100 tezí o integrální antropologii. Olomouc: Pedagogická fakulta, 2004.

Morgan, Elizabeth M. (2012): „Not always a straight path: College students’ narratives of heterosexual identity development“. Sex Roles, 66, (1-2), 79-93. https://doi.org/10.1007/s11199-011-0068-4

Morgan, Elizabeth M. (2013): „Contemporary Issues in Sexual Orientation and Identity Development in Emerging Adulthood“. Emerging Adulthood, 1 (1), 52-66.

Plummer, Ken (1995): Telling Sexual Stories: Power, Change and Social Worlds. London: Routledge.

Reiter, Laura (1989): „Sexual orientation, sexual identity, and the question of choice“. Clinical Social Work Journal, 17 (2), 138-150. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00756141

Ridley, Matt (2007; orig. 1993). Červená královna. Sexualita a vývoj lidské přirozenosti. Praha: Portál.

Rubin, Lillian (1990): Erotic Wars. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Schwartz, Seth J. - Luyckx, Koen - Vignoles, Vivian L. (eds.) (2011): Handbook of identity theory and Research, 1-2. New York, NY: Springer Science + Business Media, 77-98.

Worthington, Roger L. - Savoy, Holly Bielstein - Dillon, Frank R. - Vernaglia, Elizabeth R. (2002): „Heterosexual identity development. A multidimensional model of individual and social identity“. Counseling Psychologist, 30 (4), 496-531. DOI: https://doi.org/10.1177/00100002030004002

Worthington, Roger L. - Navarro, Rachel L. - Savoy, Holly Bielstein - Hampton, Dustin (2008): „Development, reliability, and validity of the Measure of Sexual Identity Exploration and Commitment (MOSIEC)“. Developmental Psychology, 44 (1), 22-33. DOI: https://doi.org/10.1037/0012-1649.44.1.22

Zvěřina, Jaroslav (2014): Antropologie sexuality. In Cichá, Martina (ed.). Integrální antropologie. Praha: Triton.

Elektronické zdroje:

Antrosio, Jason (2014): „Anthropology, Sex, Gender, Sexuality: Gender is a Social Construction“. Anthropology – Understanding – Possibility. Living Anthropologically (online). http://www.livinganthropologically. com/2012/05/16/anthropology-sex-gender-sexuality-social-constructions/.

Svoboda, Michal (2007): „Biografická metoda v antropologii“. Antropowebzin, III/2007 (online). http://antropologie.zcu.cz/biograficka-metoda-v-antropologii.

Prevalence of Homosexuality. In Kinsey Institute Bibliography. Information Services. 1996-2014 (online). http://www.kinseyinstitute.org/resources/bib-homoprev.html#other.

https://doi.org/10.5817/AI2015-2-53