O roli stravy v životě reemigranta. Vliv stravovacích návyků na formování identity československých přesídlenců z Bulharska

Olga Džulajová

Abstrakt

Text, který držíte v rukou, staví do ohniska svého zájmu stravu a stravování nejen jako ryze biologický akt, jenž je vnímán ´pouze´ jako prostředek k uspokojení základní existenční potřeby člověka, a jako takový je objektivní a unifikovaný pro všechny zástupce lidského druhu, ale poukazuje i na subjektivní, sociálně konstruované vlastnosti stravy a praktiky s ní spojené, jež zaujímají nezanedbatelnou úlohu v každodenním životě lidí. Vycházím zde z myšlenky, že fráze ´Jsme to, co jíme´ není jen prázdná konstrukce, ale sdělení, které v sobě kóduje zprávu – zprávu o tom, že jídlo je kultura na úrovni produkce i konzumace, jelikož je spojeno nejen s faktory ekonomickými či nutričními, ale i se symbolickými hodnotami, které k dané stravě přísluší. Prezentovaný článek se zaměřuje na problematiku stravy ze sociálně-konstruktivistické perspektivy a objasňuje, jakým způsobem a do jaké míry může představovat kultura, odehrávající se na poli stravovacích praktik, prostředek vytyčující hranice mezi ´vlastní´ a ´cizí´ skupinou, posilovat vazby uvnitř jednotky i vědomí vlastní sounáležitosti s ní a vytvářet tak platformu pro etablování specifické skupinové identity.

Bibliografická citace

Džulajová, O. (2016): O roli stravy v životě reemigranta. Vliv stravovacích návyků na formování identity československých přesídlenců z Bulharska. Anthropologia integra, 7(1), 45-52. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-1-45

Klíčová slova

antropologie stravy; identita; migrace; reemigrace; Bulharsko

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Appadurai, Arjun (1988): How to make national cuisine: Cookbooks in contemporary India. Comparative Studies in Society and History, 3(1), 3–24. https://doi.org/10.1017/S0010417500015024

Appadurai, Arjun (2003 [1996]): Modernity at large: cultural dimension of globalization. Minneapolis: University of Minessota Press.

Bell, D. – Valentine, G. (1997): Consuming Geographies. We are where we eat. London and New York: Routledge.

Brittin, Helen C. (2011): The food and culture around the world. New Jersey: Prentice Hall.

Caldwell, M. L. – Nestle, M. – Dunn, E. C. (2009): Food and everyday life in the postsocialist world. Bloomington: Indiana University Press.

Diekmann, Andreas (2004): The power of reciprocity. Journal of conflict resolution, 48(4), 487–505. https://doi.org/10.1177/0022002704265948

Douglas, Mary (1972): Deciphering a meal. Journal of American Academy of Arts and Sciences, 101(1), 61–81.

Douglas, Mary (1985 [1966]): Purity and danger. An analysis of concepts of pollution and taboo. New York: Routledge.

Dvořáková-Janů, Věra (1999): Lidé a jídlo. Praha: ISV.

Gans, H. J (1979): Symbolická etnicita: budoucnost etnických skupin a kultur v Americe. Ethnic and Racial Studies, 2(1), 1–20.

Harris, Marvin (1987): Foodways: Historical Overview and theoretical prolegomenon. In: Harris, Marvin – Ross, Eric B., eds., Food and evolution: toward a theory of human food habits, Philadephia: Temple University Press, 57–92.

Hobsbawm, Eric (1992 [1983]): Introduction: inventing traditions. In: Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence, eds., The invention of tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1–14.

Jakoubek, Marek (2009): Etnografie (dvoj)identity vojvodovských Čechů její textuální realizace, Acta Fakulty Filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 5(1), 24–38.

Jakoubek, Marek (2010): Etnografie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK.

Jakoubek, Marek (2010b): From believers to compatriots: the case of Vojvodovo, a ´Czech´ village in Bulgaria. Nations and Nationalism, 16(4), 675–695. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-8129.2010.00452.x

Jakoubek, Marek (2010c): Sesek – zapomenutá česká obec v Bulharsku. Český lid, 97(2), 35–50.

Jakoubek, Marek (2012): Vojvodovo: historie, obyvatelstvo, migrace. Brno: CDK.

Jakoubková Budilová, Lenka (2008): Některé aspekty příbuzenství a sňatkových vzorců u "vojvodovských Čechů". Český lid, 95(2), 127–142.

Jakoubková Budilová, Lenka (2010): Vojvodovo: česká vesnice v Bulharsku: příbuzenství, manželství a dům. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, Filozofická fakulta. Disertační práce.

Lindholm, Charles (2008): Culture and authenticity. Oxford: Blackwell Publishing.

Ludvíková, Miroslava (1986): Integrační proces v lidové stravě v jihomoravském pohraničí. Národopisné aktuality, 23(1), 1–11.

Mauss, Marcel (1999 [1924]): Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: SLON.

Miller, William I. (2005): Darwin´s disgust. In: Howes David, ed., Empire of the senses: the sensual culture reader. New York: Berg, 335–353.

Montanari, Massimo (2006 [2004]): Food is culture. New York: Columbia University Press.

Penčev, Vladimír (2012): Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého: Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice. Praha: FHS UK.

Pokorná, Anna (2008): Domov pod pokličkou. K antropologii jídla. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Diplomová práce.

Sahlins, Marshall (1999 [1972]): Экономика каменного века (Stone age economics). Moskva: ОГИ.

Sosna, D. – Kotalová, J. (2009): Lévi-Strauss a směna. Teorie vědy, 31(1), 65–90.

Spooner, Brian (1986): Weavers and dealers: the authenticity of an oriental carpet. In: Appadurai, Arjun, ed., The social life of things. Commodities in cultural perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 195–235.

Steward, Julian H. (1975): Theory of culture change. The methodology of multilinear evolution. University of Illinois Press.

Stoličná, Rastislava (2001): Strava jako etnoidentifikačný znak. Český lid, 2001(1), 15–29.

Sutton, M. Q. – Anderson, E. N. (2010): Introduction to cultural ecology. Plymounth: Altamira Press.

Vaculík, Jaroslav (1983): Bulharští Češi a jejich reemigrace v letech 1949–1950. Český lid, 70(2), 82–85.

Vašát, Petr (2012): Mezi resistencí a adaptací: každodenní praxe třídy nejchudších. Sociologický časopis, 48(2), 247–282.

Wilk, Richard (2008): „Real Belizian food“: Building local identity in transnational Carribean. In Counihan, C. – Van Esterik, P., eds., Food and culture: A reader. New York: Routlege, 309–325.

Internetové zdroje:

Recepty z Vojvodova aneb Sebrané rodinné poklady. online. http://vojvodovskerecepty.cz

https://doi.org/10.5817/AI2016-1-45