Georges Vacher de Lapouge a sélections sociales

Roč.11,č.2(2020)

Abstrakt

Štúdia argumentuje proti zavádzajúcemu radeniu Vachera de Lapouge medzi „predchodcov“ nacistického rasizmu. Vacher de Lapouge nebol „predchodca“ nacistického rasizmu, ale patril medzi kľúčových predstaviteľov francúzskeho sociálneho darvinizmu. V rámci svojho „sociálneho selekcionizmu“ zameraného na  „praktickú selekciu“ (sterilizáciu a eugeniku) slabších a chudobnejších, z jeho pohľadu, „menejcenných“, „parazitujúcich“ členov spoločnosti, ponúkol svoju víziu „novej spoločnosti“, ktorá má podporovať reprodukciu „nadradenej rasy“ v spoločnosti. To je aj dôvod, prečo by nás malo zaujímať myslenie tohto „najdôležitejšieho francúzskeho sociálneho darvinistu“: v 21. storočí existujú „rasové teórie, ktoré sa nemusia odvolávať alebo vychádzať priamo z nacistického rasizmu, to ale neznamená, že tu neexistujú iné formy rasizmu. 


Klíčová slova:
Vacher de Lapouge; sociálny darvinizmus; eugenika; rasizmus; rasa; nacizmus; Árijec
Reference

Arendt, Hannah (1979): The Origins of Totalitarianism. San Diego, New York, London: A Harvest Book, Harcourt Brace & Company.

Béjin, André (1982): Le sang, le sens et le travail : Georges Vacher de Lapouge darwinista social fondateur de l'anthroposociologie. Cahiers Internationaux de Sociologie, (73), 323–343.

Bloch, Jean-Richard (1987): Une Correspondance inédite : Jean-Richard Bloch et Vacher de Lapouge. Revue d'Histoire littéraire de la France, 87(4), 744–752.

Budil, Ivo (2009): Jitro Árijců. Praha: Triton.

Budil, Ivo (2013): Úsvit rasismu. Praha: Triton.

Budil, Ivo (2015): Triumf rasismu. Praha: Triton.

Budil, Ivo (2017): Clémence-Auguste Royerová a vznik sociálního darwinismu. Anthropologia integra, 8(1), 13–20. https://doi.org/10.5817/AI2017-1-13

Chapoutot, Johann (2014): La loi du sang. Penser et agir en nazi. Paris: Editions Gallimard.

Clark, Linda, L. (1981): Social Darwinism in France. The Journal of Modern History, 53(1), 1025–1044. https://doi.org/10.1086/242411

Doron, Claude-Olivier (2018): Histoire épistémologique et histoire politique de la race. Archive de Philosophie, 3(81), 477–499. https://doi.org/10.3917/aphi.813.0477

Drábik, Jakub (2019): Fašizmus. Bratislava: Premedia.

Hecht, Jennifer (2000): Vacher de Lapouge and the Rise of Nazi Science. Journal of the History of Ideas, 61(2), 285–304. https://doi.org/10.1353/jhi.2000.0018

Hitler, Adolf (1936): Mein Kampf. München: Zentralverlag der NSDAP.

Hrabovský, Milan (2018): Rasa: rasová klasifikácia ľudí. Bratislava: Veda.

Hutton, Christopher (1999): Linguistics and the Third Reich. London and New York: Routledge.

Laborde, Guy (1933): Un maître français de Hitler : Vacher de Lapouge. Le Temps, (26408), 8

Pichot, André (2000): La société pure. De Darwin à Hitler. Paris: Champ essais.

Taguieff, Pierre-André (1991): L'introduction de l'eugénisme en France: du mot à l'idée. Mots, (26), 23–45. https://doi.org/10.3406/mots.1991.1592

Taguieff, Pierre-André (1998): La Couleur et le sang. Doctrines racistes à la française. Paris: Mille et une nuits.

Taguieff, Pierre-André (2000): Sélectionnisme et socialisme dans une perspective aryaniste : théories, visions et prévisions de Georges Vacher de Lapouge (1854-1936). Mil neuf cent, (18), 7–51.

Taguieff, Pierre-André (2013): Vacher de Lapouge Georges, 1854–1936. In: Taguieff, Pierre-André, éd., Dictionnaire historique et critique du racisme. Paris: Presses Universitaires de France – PUF, 1807–1853.

Taguieff, Pierre-André (2018): La force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles. Paris: Gallimard. https://doi.org/10.3406/mcm.2000.1219

Vacher de Lapouge, Georges – Closson, Carlos, C (1897): The Fundamental Laws of Anthropo-sociology. Journal of Political Economy, Vol. 6(1), 54–92. https://doi.org/10.1086/250475

Vacher de Lapouge, Georges (1887): La dépopulation de la France. Revue d'anthropologie, 2(1), 69–80.

Vacher de Lapouge, Georges (1887): L'Anthropologie et la science politique. Revue d'anthropologie, (16), 136–518.

Vacher de Lapouge, Georges (1888): L'hérédité dans la science politique. Revue d'anthropologie, (15 mars 1888), 169–191.

Vacher de Lapouge, Georges (1896): Les Sélections sociales. (Cours libre de Science politique professé à l'Université de Montpellier 1888-1889). Paris: Albert Fontemoing,

Vacher de Lapouge, Georges (1899): L’Aryen : Son Rôle Social. Paris: Ancienne Librairie Thorin et Fils.

Vacher de Lapouge, Georges (1909): Race et milieu social. Essais dʼAnthroposociologie. Paris: Marcel Rivière.

Metriky

0

Crossref logo

0


355

Views

236

PDF views