Medicínská antropologie jako součást antropologického diskurzu

Václav Soukup

Abstrakt

Předmětem studie je teoretická analýza medicínské antropologie jako svébytné subdisciplíny a tematické oblasti antropologických výzkumů. Cílem studie je zmapovat nosné trendy v medicínské antropologii a postihnout její biokulturní charakter. Zvláštní pozornost je věnována vztahu medicínské antropologie a antropologie smrti v kontextu umírání a postoje k lidské smrti. Studie analyzuje výzkumný potenciál medicínské antropologie jak z mezikulturní, tak evoluční perspektivy s důrazem na proměny lidského těla v období neolitické revoluce. 

Bibliografická citace

Soukup, Václav (2020): Medicínská antropologie jako součást antropologického diskurzu. Anthropologia integra, 11(1), 19–36. https://doi.org/10.5817/AI2020-1-19

Klíčová slova

medicínská antropologie; kultura; lidské tělo; zdraví; neolitická revoluce

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ariès, Philippe (2000): Dějiny smrti. Praha: Argo.

Barkow, Jerome H. – Cosmides, Leda – Tooby, John (eds.). (1992): The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture. New York: Oxford University Press.

Barker, Graeme (2006): The Agricultural Revolution in Prehistory: Why Did Foragers Become Farmers? Oxford: Oxford University Press.

Barloewen, Constantin von (1996): Der Tot in den Weltkulturen und Weltreligionen. München: Diederichs Verlag.

Bible. (1995): Praha: Česká biblická společnost.

Brieger, G. H. (2004): Bodies and Borders: A New Cultural History of Medicine. Perspectives in Biology and Medicine, 43(3), 402−421. https://doi.org/10.1353/pbm.2004.0044

Brown, Peter – Closser, Svea (ed.). (2016): Understanding and Applying Medical Anthropology. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315416175

Conrad, Peter – Schneider, Joseph (1980): Deviance and medicalization: From Badness to Sickness. St. Louis: Mosby.

Diamond, Jared (2000): Osudy lidských společností: Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii. Praha: Columbus.

Ember, Carol R. – Ember, Melvin, (eds.). (2004): Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World's Cultures. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. https://doi.org/10.1007/0-387-29905-X

Evans, Dylan – Zarate, Oscar (2002): Evoluční psychologie. Praha: Portál.

Evans-Pritchard, Edward E. (1937): Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press.

Foster, George M. – Gallatin Anderson, Barbara (1978): Medical Anthropology. New York: John Wiley and Sons.

Gennep, Arnold van (1997): Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Good, Byron (1994): Medicine, Rationality and Experience: An Anthropological Perspective. New York: Cambridge University Press,

Good, Byron (1977): The Heart of What‘s the Matter: The Semantics of Illness in Iran. Culture, Medicine and Psychiatry 1, 25−58. https://doi.org/10.1007/BF00114809

Hahn, Robert (ed.) (1999): Anthropology in Public Health. Bridging Differences in Culture and Society. New York, Oxford: Oxford University Press.

Harari, Yuval N. (2013): Sapiens: Od zvířete k božskému jedinci. Praha: LEDA.

Heidegger, Martin (2002): Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH.

Helman, Cecil (2001): Culture, Health and Illness. London: Arnold.

Henke, Winfried – Tattersall, Ian (2007): Handbook of Paleoanthropology. Vol I.: Principles, Methods and Approaches. Heidelberg, Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33761-4

Hrešanová, Ema (2008): Medicínská antropologie a její aplikace. In: Hirt, T. a kol. Vybrané kapitoly z aplikované sociální antropologie. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 211−236.

Illich, Ivan (1976): Medical Nemesis: The Expropriation of Health. New York: Pantheon Books. https://doi.org/10.1097/00004010-197700000-00017

Joralemon, Donald (2017): Exploring Medical Anthropology. London: Taylor & Francis Books Ltd. https://doi.org/10.4324/9781315470610

Kleinman, Arthur – Eisenberg, Leon – Good, Byron J. (1978): Culture, Illness and Care. Annals of Internal Medicine 88, 251−258. https://doi.org/10.7326/0003-4819-88-2-251

Kleinman, Arthur (2020): The Illness Narratives: Suffering, Healing, And the Human Condition. New York: Basic Books.

Kottak, Conrad (2007): Mirror for Humanity. A Concise Introduction to Cultural Anthropology. Boston: McGrawHill.

Kottak, Conrad (2018): Anthropology: Appreciating Human Diversity. New York: McGraw-Hill Education.

Lévi-Strauss, Claude (1971): Myšlení přírodních národů. Praha: Československý spisovatel.

Lieberman, Daniel E. (2016): Příběh lidského těla. Praha: Jan Melvil Publishing.

Levinson, David – Ember, Melvin (eds). (2008): Encyclopedia of Cultural Anthropology. New York: Henry Holt and Co.

Lockwood, Charles (2008): The Human Story: Where We Come from & How We Evolved. New York: Sterling.

Lupton, Deborah (1994): Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Societies. London: Sage.

Miller, Barbara – Wood, Bernard (2006): Anthropology. Boston: Pearson Education.

Mühlpachr, Pavel (2009): Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita.

Nettleton, Sarah (2006): Sociology of Health and Illness. Cambridge: Polity Press.

Olver, Ian N. – Robotin, Monica C. (2012): Perspectives on Complementary and Alternative Medicines. London: Imperial College Press. https://doi.org/10.1142/p712

Pike, Kenneth Lee (1967): Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior. The Hague: Mouton. https://doi.org/10.1515/9783111657158

Pyšný, Ladislav (2002): Fyziologie a patofyziologie dopingu. Praha: Univerzita Karlova v Praze.

Porter, Roy (2002): Největší dobrodiní lidstva: Historie medicíny od starověku po součastnost. Praha: Prostor.

Scherer, Georg (2005): Smrt jako filosofický problém. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Simmons, Alan H. (2011): The Neolithic Revolution in the Near East: Transforming the Human Landscape. Tucson: University of Arizona Press.

Singer, Merrill (1995): Beyond the Ivory Tower: Critical Praxis in Medical Anthropology. Medical Anthropology Quarterly 9 (1), 80−106. https://doi.org/10.1525/maq.1995.9.1.02a00060

Singer, Merrill – Baer, Hans (eds.). (2011): Introducing Medical Anthropology: A Discipline in Action. New York: AltaMira Press.

Singer, Merrill – Baer, Hans (2018): Critical Medical Anthropology. Boca Ranton: CRC Press. https://doi.org/10.4324/9781315224862

Singer, Merrill – Baer, Hans – Long, Debbi – Pavlotski, Alex (2019): Introducing Medical Anthropology: A Discipline in Action. Lanham: The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc.

Singer, Merrill – Erickson, Pamela I. (ed.). (2015): A Companion to Medical Anthropology. New York: John Wiley & Sons.

Sígl, Miroslav (2006): Co víme o smrti. Praha: Epocha.

Soukup, Václav (2011): Antropologie: Teorie člověka a kultury. Praha: Portál. https://doi.org/10.5817/AI2011-1-31

Soukup, Václav (2015): Prehistorie rodu Homo. Praha: Karolinum.

Soukup, Václav (2016): Smrt jako biologická konstanta a kulturní konstrukce: Příspěvek k antropologii smrti. In: Gabašová, Katarína – Jakubovská Kristina – Maiello, Giuseppe (ed.). (De)tabuizácia smrti vo filozoficko−antropologickou diskurze. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 81108.

Susman, Randall L. – Stern, Jack T. (1983): The Locomotor Behavior of Australopithecus afarensis. American Journal of Physical Anthropology 60, 279–317. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330600302

Svoboda, Jiří A. (2014): Předkové: Evoluce člověka. Praha: Academia.

Turner, Bryan (1995): Medical Power and Social Knowledge. London: SAGE.

Turner, Victor (1969): The Ritual Process: Structure and Anti-structure. Chicago: Aldine.

Waldstein, Anna – Adams, Cameron (2006): The Interface between Medical Anthropology and Medical Ethnobiology. Journal of the Royal Anthropological Institute 12, 95–117. https://doi.org/10.1111/j.1467-9655.2006.00275.x

Wiley, Andrea S. – Allen, John, S. (Eds.). (2016): Medical Anthropology: A Biocultural Approach. Oxford: Oxford University Press.

Winkelman, Micheal (2009): Culture and Health: Applying Medical Anthropology. San Francisco: Jossey-Bass.

Winston, Robert (ed.). (2005): Člověk. Praha: Knižní klub.

https://doi.org/10.5817/AI2020-1-19