Ediční pravidla

Zaměření a záběr

Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín.

Časopis uveřejňuje odborné studie (v anglickém, českém, německém, a slovenském jazyce), které odpovídají jeho interdisciplinárnímu zaměření.

Časopis publikuje také články, eseje, zprávy, recenze a příspěvky popularizující vědu a umění.

Délka příspěvků by neměla přesahovat u studií 20 normostran a u ostatních příspěvků 10 normostran (normostrana obsahuje 1800 znaků včetně mezer).

 

Pravidla sekcí

Studie

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Oboustranně anonymnímu recenznímu řízení podléhají pouze příspěvky určené pro rubriku „studie“. Ostatní typy příspěvků posuzuje jen redakce. Do rubriky studie jsou zařazovány následující typy příspěvků, eventuálně jejich smysluplné kombinace:

  • Teoretické studie představují/rozbírají různé teoretické přístupy k problémům z vybrané tematické oblasti. Autor teoretické studie by měl prokázat vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a schopnost „vertikálně orientovaného“ vhledu. Obecně platné členění textu teoretické studie neexistuje – řídí se obsahovými hledisky vyplývajícími z pojednávaného tématu.
  • Přehledové studie podávají komplexní přehled a kritickou analýzu o podstatě a vývojových/historických proměnách jevu, konceptu nebo teorie, které jsou předmětem studie. Předpokladem zpracování přehledové studie je analyticky proniknout k jádru pojednávané problematiky a přehlédnout ji v horizontálně rozprostřeném pohledu z různých aspektů a se syntetizujícím nadhledem.
  • Metodologické studie analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich silné a slabé stránky. Předpokladem zpracování metodologické studie je uvedení vlastností nové nebo adaptované techniky (reliabilita, validita apod.), popř. parametrů standardizace.
  • Empirické studie přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami. Prezentovaná zjištění mají vyplývat z realizovaného empirického šetření. Součástí empirické studie by měly být informace, které tato zjištění dokladují. Empirická studie má být zřetelně členěna na následující části: formulace problému, přehled relevantní literatury, použité výzkumné metody a postupy, způsoby vyhodnocení empirických dat, výsledky a jejich interpretace, diskuse, závěry. Kvalitu empirické studie určuje míra objektivity, reliability a validity prezentovaných výsledků a jejich zpětná ověřitelnost.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované

Fórum

Otevřené příspěvky | Indexované

Volné i polemické a kritické úvahy o problematice současné antropologie. Autoři dodají také anglický název článku.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Eseje

Otevřené příspěvky | Indexované

Duchaplné texty na vysoké stylistické úrovni pojednávající o aktuálních otázkách antropologických věd. Autoři dodají také anglický název článku.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Zprávy

Otevřené příspěvky | Indexované

Příspěvky informativního charakteru, které stručně a výstižně referují o aktuálním dění v oblasti antropologie a příbuzných oborů. Autoři dodají také anglický název zprávy.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Recenze

Otevřené příspěvky | Indexované

Příspěvky, jejichž cílem je kriticky posoudit aktuální a významné publikace, výstavy či akce v oboru a příbuzných disciplínách.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Popularizace vědy

Otevřené příspěvky | Indexované

Články s antropologickou tematikou určené širší zainteresované veřejnosti. Autoři dodržují formální pravidla sekce studie (seznam referencí, český a anglický abstrakt a klíčová slova).

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Věda & umění

Otevřené příspěvky | Indexované

Články, povídky, básně, výtvarná díla apod. umělecky zpracovávající antropologickou tematiku. Autoři dodají také anglický název článku.

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Z redakční pošty

Otevřené příspěvky

Dopisy čtenářů týkající se obsahu časopisu, jeho úrovně, návrhů na inovace apod. 

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Nezaškrtnuto Indexované Nezaškrtnuto Recenzované

Series Monographica

Otevřené příspěvky | Indexované | Recenzované

Edice monografií přiřazená k časopisu Anthropologia integra.

Edice přináší původní odborné publikace z oblasti obecné antropologie a „příbuzných“ disciplín.

1) Edice je otevřena českým i zahraničním autorům.

2) ISBN (a číslo DOI pro vstup do Crossref databáze) udílí Akademické nakladatelství CERM a Vydavatelství Masarykovy univerzity.

3) Text v českém jazyce (s anglickým nebo německým resumé) nebo v anglickém či německém jazyce (s českým resumé).

4) Každá z monografií prochází recenzním řízením (minimálně 2 recenzenti).

5) Edice vychází elektronicky, pouze výjimečně i papírově.

6) Monografie edice zachovávají zpravidla stejný formát i grafiku jako časopis Anthropologia integra (případně se může změnit barva přebalu apod

7) Formální pokyny pro autory monografií jsou stejné jako pro autory časopisu Anthropologia integra.

8) Edici spravuje stejný kolektiv jako časopis Anthropologia integra .

Zaškrtnuto Otevřené příspěvky Zaškrtnuto Indexované Zaškrtnuto Recenzované
 

Recenzní řízení

Příspěvky publikované v časopise Anthropologia integra procházejí recenzním řízením. V jeho průběhu texty posuzují po formální i obsahové stránce dva domácí či zahraniční odborníci a na základě jejich stanovisek obsažených v recenzních posudcích jsou autorovi doporučeny případné úpravy. Cílem je publikovat práce obsahující nové, dosud nezveřejněné poznatky, jež přispívají k rozvoji oboru a dodržují vysoký standard odborné prezentace.

Redakce poskytuje autorům recenzní posudky nebo jejich relevantní pasáže. Upravuje-li autor studii s přihlédnutím k recenzním posudkům, může na posudky písemně reagovat v průvodním dopise (může uvést/zdůvodnit, které připomínky přijal, které do nové verze studie nezapracoval, příp. se kterými nesouhlasí apod.). Pro přepracované verze rukopisů (tj. pro rukopisy, v nichž jsou zapracovány připomínky recenzentů) platí stejná formální kritéria (např. doporučený rozsah) jako pro první verze nabízených rukopisů.

 

Pravidla otevřeného přístupu

Obsah webových stránek podléhá licenci "Creative Commons Attribution 4.0 International.“ 

 

Publikační etika

Více informací zde.

 

Autorská korektura

Všechny recenzované studie podléhají autorizaci při autorské korektuře. Autorská korektura musí být redakci vrácena obratem. Pokud se autor studie nevyjádří k autorské korektuře do pěti pracovních dnů, je studie považována za autorizovanou. Podstatné změny v textu či v přílohách jsou při autorské korektuře bez souhlasu redakce nepřípustné. Autorská korektura má být jen opravou sazečských chyb, nikoliv přepracováním rukopisu, vyžadujících výměnu celých řádek, odstavců nebo stránek. Prosíme autory rukopisů o pochopení, neboť nadměrné autorské korektury prodražují sazbu a prodlužují termíny vydání.